Odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji

W dniu 19 września 2019 r., w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji, odbyła się odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Jej przedmiotem było podsumowanie działalności BSWP, jako jednostki organizacyjnej służby spraw wewnętrznych Policji, w okresie minionych 8 miesięcy bieżącego roku.

Odprawę  zaszczycił swoją obecnością gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, natomiast Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował podczas odprawy Naczelnik Wydziału III Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA - Tomasz Świerczyński.

Uczestników powitał insp. Robert Stachera, Komendant BSWP, a następnie insp. Marek Ślizak, Zastępca  Komendanta BSWP przedstawił i omówił efekty pracy Biura w okresie 8 miesięcy 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji, a także niektórych przestępstw popełnianych na szkodę Policji.

Do zaprezentowanych efektów odniósł się gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, który dokonał ich oceny, a ponadto podkreślił kluczową rolę BSWP w przeciwdziałaniu i reagowaniu na zagrożenia, związane z funkcjonowaniem Policji, a jednocześnie wysokie wymagania stawiane przed funkcjonariuszami BSWP - przede wszystkim w zakresie profesjonalizmu. Wskazał też konieczność stałego podnoszenia poziomu zaangażowania funkcjonariuszy BSWP w realizację czynności służbowych oraz doskonalenia współdziałania z kadrą kierowniczą jednostek organizacyjnych i szkół Policji, m.in. w obszarze wymiany informacji.

Miły akcent odprawy stanowiło wręczenie mł. insp. Grzegorzowi Nawrockiemu, Naczelnikowi Wydziału w Poznaniu  BSWP, listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu 20-lecia podjęcia przez niego służby w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, kontynuowanej obecnie w BSWP.

Zaproszony gość - mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka - przybliżył  kadrze kierowniczej BSWP problematykę związaną ze stosowaniem przez Polskę postanowień protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także uprawnienia i metodologię pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.    

Dalsza część odprawy poświęcona została omówieniu pracy poszczególnych wydziałów BSWP, które realizują zadania na obszarze działania garnizonów Policji. Było to przedmiotem wystąpień obu zastępców Komendanta BSWP: insp. Marka Ślizaka i mł. insp. Mirosława Pasternego, z punktu widzenia sprawowanego przez nich nadzoru służbowego nad komórkami organizacyjnymi Biura. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami podzielili się także naczelnicy poszczególnych wydziałów.

Odprawę podsumował i zakończył insp. Robert Stachera, Komendant BSWP, który przedstawił wnioski, spostrzeżenia i wynikające z nich polecenia do realizacji w bieżącej pracy Biura.

  • Odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  • Odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  • Odprawa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych Policji
Powrót na górę strony
Polska Policja