Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Narady szkoleniowe nt. wybranych zagadnień współpracy Prokuratury i BSW KGP w zakresie ścigania przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji

Data publikacji 26.07.2010 CSP Legionowo

W dniach 18-21 kwietnia, 16-19 maja i 13-16 czerwca 2010 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się już trzy spotkania przedstawicieli BSW KGP i Prokuratury (z czterech zaplanowanych w tym roku), w ramach cyklu poświęconego współpracy w zakresie ścigania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Jak zwykle spotkania miały charakter "roboczo - szkoleniowy". W tym roku jednak, ich formuła uległa pewnej modyfikacji, polegającej na zaproszeniu do udziału nie tylko prokuratorów koordynujących nadzór nad postępowaniami karnymi prowadzonymi w wyżej wskazanym zakresie, ale także prokuratorów prowadzących takie postępowania na szczeblu okręgów Prokuratury, a także przedstawicieli Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Obok poruszanych, wcześniej zasygnalizowanych przez prokuratorów i funkcjonariuszy BSW KGP zagadnień z zakresu bieżącej współpracy, na spotkaniach tych przedstawiono i omówiono przygotowane w Prokuraturze Generalnej sprawozdanie, dotyczące postępowań przygotowawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury w sprawach wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji oraz Straży Granicznej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

W związku z poszerzeniem formuły spotkań omówiono strukturę i zadania BSW KGP oraz ZSW SG, zasady naboru do służby w Biurze, obszary zagrożone przestępczością funkcjonariuszy i pracowników Policji, a ponadto, m.in. zasady ponoszenia przez funkcjonariuszy Policji odpowiedzialności służbowej, a zwłaszcza konsekwencje przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa, jak również możliwości uzyskiwania przez prokuratorów informacji z policyjnych baz danych.

Tradycyjnie  już, przy udziale przedstawiciela BOIN KGP, przedstawiono problematykę ochrony informacji niejawnych oraz, wynikające z unormowań prawnych, zasady udostępniania materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych na potrzeby postępowania karnego.

Podczas majowej narady, w której brali udział wszyscy naczelnicy wydziałów terenowych Biura, omówiona została również problematyka zatrzymywania osób w postępowaniu karnym. Naczelnicy lub przedstawiciele poszczególnych wydziałów terenowych, na przykładach zrealizowanych spraw, zaprezentowali modus operandi sprawców przestępstw oraz efekty dobrej współpracy z Prokuraturą w zakresie realizacji spraw karnych. Analizie poddano także przypadki przewlekłych postępowań prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom Policji i w tym zakresie Biuro zaproponowało, zaakceptowane przez prokuratorów rozwiązania, mające na celu usuwanie niektórych przyczyn przewlekłości postępowań karnych.

Przedstawiciele Prokuratury wysoko ocenili dotychczasową współpracę z wydziałami terenowymi BSW KGP podkreślając wysoki poziom merytoryczny czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Biura, ich profesjonalizm i zaangażowanie w obiektywne wyjaśnianie okoliczności w ramach poszczególnych spraw karnych.

Powrót na górę strony
Polska Policja