Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Prawa człowieka a działania Policji" - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Prawa człowieka a działania Policji"

Data publikacji 08.07.2011 WSPol Szczytno

W dniach 13-14 czerwca 2011 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło seminarium naukowe „Prawa człowieka a działania Policji". W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze Policji, przedstawiciele środowisk akademickich, administracji rządowej i samorządowej, co przyczyniło się do wszechstronnej wymiany doświadczeń instytucji zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka pod kątem działania Policji w Polsce.

Przedstawicielką Biura Spraw Wewnętrznych KGP była funkcjonariuszka Wydziału I BSW KGP,  która zaprezentowała wykład pt.: Brak właściwej reakcji organów ścigania na przemoc domową jako istotne naruszenie praw człowieka. Prelegentka przedstawiła orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. 33401/02 Opuz v. Turcja, które stanowi precedens dla rządów wszystkich krajów będących w systemie Rady Europy, nakazując im skutecznie chronić kobiety przed przemocą w rodzinie. W ww. sprawie Trybunał stwierdził, że ogólna pasywność wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przemocy domowej jako przestępstwa skierowanego głównie przeciwko kobietom stanowi naruszenie art. 14 Konwencji (zakaz dyskryminacji), ponadto brak pomocy ze strony władz krajowych i ochrony skarżącej przed agresją męża skutkował naruszeniem art. 3 Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia) w związku z zabójstwem matki skarżącej przez jej męża pomimo wielokrotnego zawiadamiania policji o stosowaniu przez niego przemocy. Omawiane orzeczenie powinno mieć istotny wpływ również na praktykę polskiej Policji i wymiaru sprawiedliwości, gdyż bezczynność władzy na informacje o przemocy domowej jest brakiem realizacji obowiązków pozytywnych państwa w zakresie ochrony jednostki i stanowi poważne naruszenie podstawowych praw człowieka.

Funkcjonariuszka Wydziału I BSW KGP podczas wystąpienia nawiązała do trybu ścigania przestępstwa znęcania się z art. 207 kk. Wskazała na kwestie ponoszenia odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy Policji za brak właściwej reakcji na informację o przestępstwie. Ponadto przedstawiła wskazówki międzynarodowej organizacji praw człowieka Interights, która twierdzi, że w tego typu sprawach obowiązek wszczęcia postępowania i prowadzenia procesu nie powinien obciążać ofiary. Osoba pokrzywdzona przemocą domową często jest zastraszona i psychicznie wyczerpana. Z uwagi na istnienie presji społecznej i kulturowej wymagającej lojalności wobec rodziny wiele kobiet pozbawionych jest wsparcia, gdy decydują się przerwać cykl przemocy wchodząc na drogę prawną, a z tym wiążą się kłopoty ze zdobyciem dowodów, z podtrzymywaniem zeznań przez ofiary, czy też ciągle z grożącym niebezpieczeństwem przemocy ze strony sprawcy. Zatem nawet w razie wycofania zeznań przez ofiarę władze powinny mieć obowiązek kontynuowania postępowania. Przenoszenie ciężaru ścigania osoby podejrzanej o  przemoc domową na ofiarę nie powinno mieć miejsca.

Podczas seminarium omówiono sytuacje, w których najczęściej dochodzi do naruszeń praw i wolności człowieka przez Policjantów.  Poza pociąganiem do odpowiedzialności za konkretne naruszenie praw człowieka istnieje potrzeba permanentnego uświadamiania funkcjonariuszom Policji istoty praw człowieka oraz znaczenia odpowiedniej interpretacji i stosowania przepisów w codziennej służbie. Właściwe stosowanie uprawnień i obowiązków względem jednostki przez Policję wiąże się z respektowaniem godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka podczas każdej czynności służbowej.

 

 

                    

                                                             

Powrót na górę strony
Polska Policja