Konferencja Naukowa "Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji" - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Konferencja Naukowa "Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji"

Data publikacji 07.12.2011 Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

W dniach 7-8 listopada 2011 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Izby Celnej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz środowisk akademickich. Celem konferencji była naukowa dyskusja o problematyce korupcji, jej skali, oraz o sposobach jej zapobiegania i przeciwdziałania w formacjach mundurowych.

Wśród wielu interesujących wystąpień na szczególną uwagę zasługiwały: wykład prof. Piotra Majera na temat kodeksów etycznych, w tym kodeksu etyki zawodowej funkcjonariuszy Policji, prezentacja nadkom. Jacka Bila na temat kryminalistycznej sylwetki sprawcy przestępstwa korupcji, wystąpienie ppłk dr Beaty Szachowicz pt. „Korupcja a godność człowieka”, w którym zawarła tezę, że „zło moralne nie stanie się dobre tylko dlatego, że wszyscy ludzie postępują źle”, prezentacja ppor. SG dr Lucyny Sikorskiej pt. „Anomia – choroba uczciwego społeczeństwa” (z greckiego "a" - bez, "nomos" – prawo), która scharakteryzowała anomię m. in. jako bezprawie, rodzaj społecznej dezorganizacji, w której jednostka zostaje poddana naciskowi różnych, często sprzecznych norm powodując utratę zdolności prawidłowego reagowania na określoną sytuację.

Biuro Spraw Wewnętrznych KGP reprezentowane było przez podinsp. Kamilę Zimoń oraz mł. insp. Janusza Wolskiego. Podinsp. Kamila Zimoń wygłosiła wykład pt. Standardy postępowania w sprawach o korupcję w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w którym zawarła możliwości, zagrożenia i warunki stosowania kontrolowanego wręczenia/przyjęcia korzyści majątkowej tzw. prowokacji policyjnej, w świetle wymogów art. 6 Konwencji tj. prawa do rzetelnego procesu sądowego. Mł. insp. Janusz Wolski omówił kontratypy proponowane w poselskim projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. W toku konferencji zaprezentowano ponadto wyniki badań dot. najskuteczniejszych form walki z korupcją, do których zaliczono edukację (46%), etykę zawodową (43%), psychologię (30%), które powinny mieć wpływ na zakres i dobór tematów profilaktyki korupcyjnej uwzględniający niniejsze oczekiwania.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja