Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Warsztaty szkoleniowe dla kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych KGP, prokuratorów oraz przedstawicieli Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Data publikacji 19.06.2012 Konstancin-Jeziorna

W dniach 25 - 27 kwietnia 2012 r. w Konstancinie - Jeziorna odbyły się warsztaty szkoleniowe z udziałem prokuratorów koordynujących na szczeblu apelacji nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przeciwko funkcjonariuszom i pracownikom Policji, prokuratorów prowadzących takie postępowania na szczeblu okręgu oraz przedstawicieli kadry kierowniczej BSW KGP i funkcjonariuszy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

W trakcie warsztatów omówiono m.in.: dotychczasową współpracę BSW KGP z Prokuraturą w zakresie ścigania przestępstw i realizacji przedsięwzięć o charakterze metodyczno-szkoleniowym, mających na celu podniesienie sprawności i efektywności ścigania karnego. Dotychczasowa współpraca w tym zakresie została oceniona pozytywnie zarówno przez Dyrektora BSW KGP jak i przez Pana prokuratora Krzysztofa Karsznickiego – koordynującego na szczeblu Prokuratury Generalnej nadzór nad przedmiotowymi postępowaniami karnymi. Dotychczasowe jej efekty to przede wszystkim: wypracowanie rozwiązań dotyczących organizacji nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi i przydzielania konkretnych spraw jednostkom organizacyjnym Prokuratury z pominięciem właściwości miejscowej, udzielanie przez BSW KGP wszechstronnej pomocy Prokuraturze, ograniczenie liczby postępowań ad personam, posiadających status spraw przewlekłych oraz znaczne usprawnienie procedur uzyskiwania przez prokuratorów dostępu do dokumentów niejawnych, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach, a tym samym skrócenie okresu oczekiwania na ich udostępnienie.

W toku warsztatów przedyskutowano aktualne problemy wywierające wpływ na przebieg współpracy oraz wymieniono doświadczenia płynące z dotychczas zrealizowanych spraw, ze wskazaniem konkretnych przykładów wzorcowej współpracy jak również przykładów świadczących o pewnych niedociągnięciach w tym zakresie.

Przedyskutowano m.in. problemy jakie pojawiły się w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów o stosowaniu kontroli operacyjnej, kontrowersje wokół kwalifikacji prawnej zachowań policjantów i nie zawsze trafnej ich subsumcji pod przepis art. 231 k.k., a także zagadnienia związane z wydawaniem Policji poleceń w ramach sprawowanego przez prokuratora nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym.

Przedstawiciel Prokuratury Generalnej Pan Krzysztof Karsznicki przedstawił i omówił wyniki badań aktowych spraw z art. 246 k.k. i 247 k.k. zakończonych wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu. Funkcjonariuszka z Wydziału I BSW KGP przestawiła i omówiła standardy postępowania ws. o korupcję w świetle orzeczeń EKPCz, koncentrując uwagę na czynnościach Policji polegających na tzw. prowokacji policyjnej, zwłaszcza na granicach legalności jej stosowania na gruncie art. 19a ustawy o Policji.

Jednym z elementów narady była odprawa kierownictwa BSW KGP podczas, której omówiono efekty osiągnięte w pierwszym półroczu oraz przedstawiono kierunki działań na przyszłość. W tym czasie goście z Prokuratury uczestniczyli w prelekcji ekspertów badań psychofizjologicznych z Wydziału II BSW KGP, nt. zastosowania poligrafu w badaniach kadrowych oraz w procesie karnym – połączonej z prezentacją tego urządzenia oraz sposobu prowadzenia badania poligraficznego.

Honorowym gościem warsztatów w dniu 26 maja br. był Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii organizowania wspólnych narad szkoleniowych przedstawicieli Prokuratury i BSW KGP, podsumował dotychczasowy cenny ich dorobek, a także wykazał, że tego typu inicjatywny dobrze służą podnoszeniu efektywności ścigania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, zachęcając do rozwijania współpracy na tej płaszczyźnie.

Powrót na górę strony
Polska Policja