Seminarium Naukowe "Prawa człowieka a działania Policji" - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Seminarium Naukowe "Prawa człowieka a działania Policji"

Data publikacji 19.06.2012 WSPol Szczytno

W dniach 28 - 29 maja 2012 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt.: „Prawa człowieka a działania Policji”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich ds. Ochrony Praw Człowieka, przedstawiciele: Wydziałów Kontroli oraz Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Podczas seminarium zaprezentowano wiele zagadnień z zakresu działań na rzecz przestrzegania praw człowieka w jednostkach Policji oraz omówiono sytuacje, podczas których najczęściej może dochodzić do naruszenia praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji. Przedstawiono zagadnienia dotyczące działań Policji na rzecz poszanowania mniejszości narodowych i etnicznych, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Wskazano również na istotną rolę przełożonego w kształtowaniu standardów w służbie.

Reprezentantką BSW KGP była podinsp. Kamila Zimoń, która przedstawiła wystąpienie pt. „Funkcjonariusz Policji jako podmiot praw człowieka”, w ramach którego przypomniała, że policjant/policjantka postrzegani głównie jako osoby stojące na straży przestrzegania i ochrony praw człowieka, sami posiadają niezbywalne prawa człowieka.

W aspekcie relacji wertykalnych typu przełożony – podwładny, kierowanie się w działaniach służbowych zasadami etyki zawodowej oraz kształtowanie etosu zawodu funkcjonariusza Policji nabiera w tym zakresie istotnego znaczenia. Nawiązując do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Heinish p. Niemcom z 21 lipca 2011 r., Guja p. Mołdawii z 12 lutego 2008 r., Grigoriades p. Grecji z 25 czerwca 1996 r., prelegentka omówiła ochronę funkcjonariuszy publicznych w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawy te dotykają bardzo szczególnego aspektu wolności wypowiedzi – ochrony pracownika, który widząc w swoim miejscu pracy nadużycia i bezprawie decyduje się, w interesie ogólnym, ujawnić je.Trybunał stwierdził, że sygnalizowanie przez pracownika sektora publicznego nielegalnego zachowania albo przestępstwa w miejscu pracy powinno być w pewnych okolicznościach objęte ochroną (ochrona tzw. whistlebolwerów).

Podinsp. Kamila Zimoń zasygnalizowała o zgłoszonym przez BSW KGP projekcie zmiany zarządzenia nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji w zakresiemożliwości przekazywania bezpośrednio informacji, tj. z pominięciem drogi służbowej, wyższemu przełożonemu lub BSW KGP, gdy ich treść lub cechy nasuwają przypuszczenie popełnienia przez policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, przy czym w takich wypadkach zniesiony zostałby obowiązek powiadamiania pominiętych przełożonych.Należy również wskazać, że ograniczenia praw człowieka w związku z pełnieniem funkcji policjanta, mogą być czasem konieczne i uzasadnione, jak np. zakaz przynależności do partii politycznych, który z punktu widzenia etykima na celu zapobieganie konfliktom interesów i ról wynikającychz wykonywania służby publicznej i prowadzenia działalności na rzecz określonej partii. Jednak należy również wskazać na pewne ograniczenia, które wprowadzone niezgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji mogłyby naruszać prawa człowieka przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu, np. w zakresie zakazu używania prywatnych telefonów komórkowych, czy obowiązku zgłoszenia przełożonym posiadania na służbie określonej kwoty pieniędzy, ustanowionego w celu ograniczania możliwości zachowań korupcyjnych, naruszałby konstytucyjne prawo do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego.

Powrót na górę strony
Polska Policja