Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Międzynarodowe szkolenia CEPOL pomocne w realizacji działań "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019"

Przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych KGP aktywnie uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL (ang. European Union Agency for Law Enforcement Training), realizują jedno z ważniejszych działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 - pn. "Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi państwami w obszarze zwalczania korupcji”, wykonywanego w ramach zadania pn. "Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji”.

Przedmiotem tego typu działania jest pomoc w osiągnięciu celu szczegółowego ww. "Rządowego Programu” - wzmocnienie zwalczania korupcji.

W dniach 24-29 września 2017 r., w Bułgarii, funkcjonariusz BSW KGP wziął udział w przedsięwzięciu szkoleniowym, w ramach Programu Wymiany organizowanym przez CEPOL, agencję Unii Europejskiej, która promuje szkolenia w dziedzinie ścigania na poziomie europejskim i międzynarodowym, w tym w zakresie problematyki dotyczącej zapobiegania i zwalczania korupcji.

Jednym z ważniejszych celów ww. przedsięwzięcia międzynarodowego była wymiana doświadczeń z odpowiednikiem BSW KGP, w Bułgarii -  Internal Security Directorate Ministry of Interior. Jako przykład dobrych praktyk przedstawiciele strony bułgarskiej podali m.in. stałe poszerzanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności poprzez osobiste uczestnictwo w spotkaniach EPAC / EACN (European Partners Against Corruption / European contact-point network against corruption), które pozwalają nawiązać robocze kontakty oraz bieżącą wymianę doświadczeń. Ponadto, kolejnym antykorupcyjnym narzędziem w Bułgarii jest funkcjonowanie linii telefonicznej, za pośrednictwem której możliwe jest nagrywanie informacji nt. nieodpowiednich zachowań pracowników i funkcjonariuszy. W ostatnim okresie czasu wprowadzono tam do stosowania, jako narzędzie profilaktyki korupcyjnej, proaktywny środek jakim jest "integrity test". Podstawą zastosowania testu są informacje nt. możliwych naruszeń prawa przez określoną grupę pracowników lub funkcjonariuszy.

Kolejnym działaniem pod patronatem CEPOL było uczestnictwo, w dniach od 23 października do 3 listopada 2017 r., w szkoleniu on-line w zakresie zapobiegania korupcji pn. "Investigating and Preventing Corruption". Wśród 17 uczestników przedmiotowego kursu znaleźli się przedstawiciele organów ścigania 12 państw. Ww. szkolenie, przy wykorzystaniu różnorodnych metod, prowadzone było przede wszystkim przez ekspertów z rumuńskiego odpowiednika BSW KGP - Anti-Corruption General Directorate Ministry of Internal Affairs. Jednym z celów szkolenia była wymiana najlepszych doświadczeń w zapobieganiu korupcji. Jako jedno z rozwiązań stosowanych w ramach działalności prewencyjnej, które w Rumunii jest stosowane od 2011 r., przedstawiono „integrity test”, który podobnie jak w Bułgarii ma charakter administracyjny i dotyczy sprawdzenia prawidłowości zachowania pracownika lub funkcjonariusza - w ramach wykonywanych obowiązków służbowych - podczas sytuacji zaaranżowanej przez służbę ds. wewnętrznych.

Powrót na górę strony
Polska Policja