Wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 16 kwietnia 2015 r. przedstawiciele naszego Biura przeprowadzili wykład nt. „Działalność Biura Spraw Wewnętrznych KGP” dla grupy ok. 50 studentów IV i V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład odbył się pod kierunkiem Pani profesor Ewy Gruzy, dziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UW, w ramach cyklu "Prawo i praktyka policyjna".

Cykl ten jest realizowany w całym II semestrze roku akademickiego 2015/2016 na podstawie porozumienia pomiędzy  Komendą Główną Policji a Wydziałem PiA UW i obejmuje także zajęcia z zakresu historii i etyki policyjnej, organizacji i doboru, negocjacji, międzynarodowej współpracy i polityki informacyjnej Policji, a także zwalczania przestępczości – zorganizowanej, narkotykowej, gospodarczej i aktów terroru.

Po oddaniu przez Panią profesor E. Gruzę głosu przedstawicielom Biura, wprowadzenie do prelekcji wygłosił funkcjonariusz BSW KGP, który nakreślił uczestnikom zakres przygotowanej prezentacji.

Następnie przedstawiciel BSW KGP, na podstawie przygotowanej prezentacji, przedstawił obraz Policji - jako instytucji, wyposażonej do realizacji ustawowych celów w szereg uprawnień głęboko ingerujących w swobody obywatelskie, z których jej funkcjonariuszom wolno korzystać w granicach ściśle określonych przepisami prawa, a także zarządzającej olbrzymim majątkiem i zasobami informacji. Wskazał, że z jednej strony społeczeństwo nie toleruje żadnych nadużyć ze strony policjantów, a z drugiej - że niektórzy obywatele próbują skłonić policjantów do nieuczciwych zachowań, zaś środki finansowe i wiedza, jaką dysponuje Policja - stanowią często obiekt nieformalnych zabiegów nie tylko środowiska przestępczego, ale też np. dostawców towarów i usług, firm ubezpieczeniowych itp. Dlatego też celem Kierownictwa całej formacji jest dbałość o jej sprawne funkcjonowanie – w tym legalne postępowanie policjantów, jak też ochronę aktywów Policji i jej wizerunku przed szkodliwymi działaniami z zewnątrz.

Zaprezentował też strukturę i zadania BSW jako służby, która działa z upoważnienia  Komendanta Głównego Policji i wspomaga pracę poszczególnych garnizonów poprzez zapobieganie i neutralizację zagrożeń. Przy charakteryzowaniu poszczególnych obszarów przedstawił ocenę ich faktycznego poziomu na podstawie danych Biura np. rzeczywisty obraz zagrożenia przemocą – sprowadzający się do nielicznych przypadków w skali roku. Wskazał jednocześnie olbrzymi wkład pracy BSW w weryfikację bardzo licznych w skali roku sygnałów oraz działania podejmowane w stosunku do sprawców pomawiania policjantów.

Kolejny prelegent z BSW KGP uzupełnił informacje nt. obszaru logistyki o przykład inicjatyw związanych z bezpieczeństwem realizacji Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji na lata 2013-2015, a następnie przedstawił "własną" część prezentacji, dotyczącą wypracowanego w naszej formacji systemu antykorupcyjnego, a także realizację przez Policję założeń Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Omówił elementy systemu i scharakteryzował rolę BSW z punktu widzenia funkcjonowania w naszym środowisku mechanizmu samooczyszczania, podkreślając, że obecność tego mechanizmu ma wpływ na wysoki poziom społecznego zaufania do Policji.

W podsumowaniu przestawiono także konsekwencje prawne, grożące funkcjonariuszom i pracownikom Policji, którzy dopuszczają się popełniania przestępstw, zwłaszcza korupcyjnych, w związku ze służbą, co zostało zilustrowane konkretnymi przykładami z wieloletniej praktyki Biura.

Na koniec omówiono rozwój działalności profilaktycznej Biura na przestrzeni lat i jej wpływ na świadomość środowiska policyjnego, odzwierciedlony spadkiem, a następnie stabilizacją wskaźników procesowych obrazujących poziom zagrożenia w Policji. Wskazał na realizowany kierunek intensyfikowania tej działalności i wzbogacania jej o nowe formy – na miarę coraz młodszych roczników policyjnych kadr.

 

oprac. MW

Powrót na górę strony