Wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 26 listopada 2015 r. przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych KGP z Wydziału Analiz i Nadzoru oraz z Wydziału Ogólnego, przeprowadzili wykład nt. "Działalność Biura Spraw Wewnętrznych KGP" dla grupy ok. 40 studentów IV i V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład odbył się pod kierunkiem Pani profesor Ewy Gruzy, prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UW, w ramach cyklu "Prawo i praktyka policyjna". Cykl ten jest realizowany w kolejnym już roku akademickim - 2015/2016, na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji a Wydziałem PiA UW. Obejmuje zajęcia z zakresu historii i etyki policyjnej, organizacji i doboru, negocjacji, międzynarodowej współpracy i polityki informacyjnej Policji, a także zwalczania przestępczości, w tym o charakterze zorganizowanym.

Po oddaniu przez Panią profesor E. Gruzę głosu przedstawicielom Biura, oboje prelegenci, w krótkim wprowadzeniu przedstawili słuchaczom zakres przygotowanej prezentacji.

Następnie funkcjonariusz WAiN BSW KGP przedstawił obraz Policji - jako instytucji, wyposażonej do realizacji ustawowych celów w szereg uprawnień głęboko ingerujących w swobody obywatelskie, z których jej funkcjonariuszom wolno korzystać wyłącznie w granicach ściśle określonych przepisami prawa, a także zarządzającej olbrzymim majątkiem i zasobami informacji. Wskazał, że z jednej strony społeczeństwo nie toleruje żadnych nadużyć ze strony policjantów, a z drugiej - że niektórzy obywatele próbują skłonić policjantów do nieuczciwych zachowań, zaś środki finansowe i wiedza, jaką dysponuje Policja stanowią często obiekt nieformalnych zabiegów nie tylko środowiska przestępczego, ale też np. oferentów towarów i usług, firm ubezpieczeniowych itp. Dlatego też celem Kierownictwa i całej formacji jest dbałość o jej sprawne funkcjonowanie – w tym legalne postępowanie policjantów, jak też ochronę aktywów Policji i jej wizerunku przed szkodliwymi działaniami z zewnątrz.

Podkreślił aktualny, wysoki poziom zaufania społecznego do Policji, który stanowi jednocześnie zobowiązanie do doskonalenia mechanizmów, mających wpływ na wynik tego kryterium oceny. W oparciu o przygotowaną prezentację przedstawił też strukturę i zadania BSW jako służby, która działa z upoważnienia  Komendanta Głównego Policji i wspomaga pracę poszczególnych garnizonów poprzez zapobieganie i neutralizację zagrożeń.

Następnie przedstawicielka WO BSW KGP scharakteryzowała  obszary zagrożeń w służbie prewencyjnej, kryminalnej, śledczej i wspomagającej, które zilustrowała szeregiem ciekawych przykładów spraw z praktyki BSW. Dłuższą wypowiedź poświęciła kwestii nadużycia przez policjantów uprawnień, a przede wszystkim zagrożenia korupcją, a także szkodliwości korumpowania policjantów przez obywateli. Towarzyszący jej kolega z WAiN BSW KGP uzupełnił omawiane zagrożenia o problematykę przemocy na służbie. Przedstawił dane statystyczne, ilustrujące faktyczny poziom tego nadużycia – który sprowadza się do nielicznych potwierdzonych procesowo przypadków w skali roku. Podkreślił jednocześnie wkład pracy BSW w postępowania prowadzone przez organy Prokuratury, zmierzające do weryfikacji licznych zgłoszeń dot. rzekomej przemocy oraz podejmowanie działań w celu ścigania sprawców pomawiania policjantów.

Przedstawione następnie zostały konsekwencje prawne, grożące funkcjonariuszom i pracownikom Policji, którzy dopuszczają się nielojalności i przestępstw, a zwłaszcza korupcyjnych nadużyć w związku ze służbą. Przedstawiła tu również konkretne przykłady "z życia wzięte".

Oboje prelegenci omówili także poszczególne elementy wypracowanego w naszej formacji systemu antykorupcyjnego i scharakteryzowali rolę BSW z punktu widzenia funkcjonowania w środowisku policyjnym mechanizmu samooczyszczania, podkreślając, że właśnie obecność tego mechanizmu przyczynia się do wysokiego wskaźnika zaufania obywateli do Policji.

Na zakończenie przedstawiciel WAiN BSW KGP omówił rozwój działalności profilaktycznej Biura na przestrzeni lat i jej wpływ na świadomość środowiska policyjnego, odzwierciedlony spadkiem, a następnie stabilizacją wskaźników procesowych, obrazujących poziom zagrożenia w Policji. Wskazał na realizowany kierunek intensyfikowania tej działalności i wzbogacania jej o nowe formy – na miarę coraz młodszych roczników policyjnych kadr. Wymienił tegoroczne przedsięwzięcia BSW: edukacyjne, a także legislacyjno-organizacyjne, m. in. zmierzające do zapobiegania przyjmowaniu do służby w Policji osób ze skłonnościami do zażywania narkotyków, agresji i dyskryminacji.


BSW KGP/MW

             

Powrót na górę strony