Kolejne zajęcia ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UW - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Kolejne zajęcia ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UW

W dniach 26 listopada i 2 grudnia 2016 r. funkcjonariusze Wydziału Analiz i Nadzoru Biura Spraw Wewnętrznych KGP, przeprowadzili zajęcia w formie konwersatorium nt. „Działalność Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń przestępczością w Policji” z grupą 50 studentów IV i V roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem Pani profesor Ewy Gruzy, prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UW, w ramach cyklu „Prawo i praktyka policyjna”. Cykl ten jest realizowany w kolejnym już roku akademickim 2016/2017, na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji a Wydziałem PiA UW.

Po oddaniu przez Panią profesor E. Gruzę głosu przedstawicielom Biura,  na początku zaprezentowali oni uczestnikom zajęć obraz Policji - jako instytucji, wyposażonej do realizacji ustawowych zadań w szereg uprawnień głęboko ingerujących w swobody obywatelskie oraz zarządzającej olbrzymim majątkiem i zasobami informacji, co wiąże się również z pewnymi zagrożeniami, których źródła mogą znajdować zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz instytucji. Zachęcili też uczestników do aktywnego udziału w zajęciach.

Następnie przedstawili:

  • starania Kierownictwa Policji, mające na celu zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania i utrzymania wysokiego poziomu zaufania społecznego, w tym praworządnego postępowania policjantów, jak też ochronę aktywów i wizerunku,
  • strukturę i zadania BSW KGP jako służby, która wspomaga pracę poszczególnych garnizonów poprzez zapobieganie i neutralizację zagrożeń, a także rozwiązania organizacyjne i prawne, w jakich funkcjonują struktury antykorupcyjne w innych państwach (m.in. uprawnienie do stosowania testu integralności),
  • rolę BSW KGP w realizacji celów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 tj. wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych oraz wzmocnienia zwalczania korupcji, a także założeń Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych „MOC-tak”, PRZEMOC-nie!” i Strategii działań MSWiA ukierunkowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na lata 2015-2017,
  • główne obszary zagrożeń w środowisku policyjnym, dotyczące funkcjonariuszy i pracowników Policji w służbie i poza nią, jak też sferę bezprawnych działań na szkodę formacji ze strony osób i podmiotów z „zewnątrz”, np. przedstawicieli agencji detektywistycznych i ubezpieczeniowych czy dostawców sprzętu w ramach zamówień publicznych; zilustrowali także poszczególne zagrożenia przykładami spraw – dot. ścigania faktycznych nadużyć w Policji, jak i sprawców pomawiania policjantów,
  • doskonalenie współdziałania z organami Prokuratury przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych, zmierzających do weryfikacji podejrzeń kierowanych wobec policjantów i pracowników Policji,
  • rozwój działalności profilaktycznej Biura (informacyjnej i edukacyjnej), skierowanej zarówno do środowiska policyjnego, jak i do społeczeństwa - na przestrzeni lat oraz jej zauważalny wpływ na świadomość adresatów, odzwierciedlony spadkiem wskaźników procesowych obrazujących poziom zagrożenia przestępczością w Policji.

W toku dyskusji studenci okazali zainteresowanie praktycznymi aspektami  wykrywania przez BSW KGP przestępstw i roli w ściganiu ich sprawców, a także podziałem kompetencji i współpracą Biura w zakresie zwalczania korupcji z innymi służbami, działającymi w naszym kraju. Przy omawianiu proporcji liczby zarzuconych w skali roku czynów o charakterze korupcyjnym w stosunku do pozostałych zarzuconych przestępstw, zwrócili się także o wskazanie najczęstszych z tych przestępstw i ich kwalifikacji.

Na zakończenie, najbardziej aktywnym uczestnikom konwersatorium przedstawiciele BSW KGP wręczyli materiały promocyjne Biura.

 

BSW KGP/MW

Powrót na górę strony