Historia Biura - O BSWP - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Historia Biura

Polska Policja utworzona w wyniku transformacji ustrojowej w 1990 roku nie dysponowała wyspecjalizowaną strukturą zajmującą się ściganiem sprawców przestępstw we własnym środowisku zawodowym. Przestępczością w Policji, w ograniczonym zakresie, zajmowały się inspektoraty Komendanta Głównego i komendantów wojewódzkich Policji. Komórki te wykonywały czynności kontrolne oraz prowadziły postępowania skargowe w sprawach dotyczących zachowań policjantów. Kilkuletnie doświadczenia wskazały na konieczność powołania wyodrębnionej samodzielnej komórki służby kryminalnej, która nie tylko doraźnie reagowałaby na płynące z zewnątrz sygnały o przestępstwach popełnianych przez policjantów, ale przede wszystkim mogłaby podjąć aktywne działania zmierzające do ujawniania i zwalczania przestępstw, przy zastosowaniu wszelkich metod i form dostępnych Policji.

Od 1998 roku dzięki przekonaniu kierownictwa Policji o konieczności uznania za jeden z priorytetów walki z korupcją w jej szeregach, jak również dzięki zapisom w rządowych programach antykorupcyjnych[1] Policja ma szansę skutecznego eliminowania tego patologicznego zjawiska. Komendant Główny Policji zarządzeniem w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji powołał z dniem 1 maja 1998 r. nową komórkę organizacyjną służby kryminalnej o zasięgu ogólnokrajowym – Zarząd Spraw Wewnętrznych o stanie etatowym 40 stanowisk policyjnych. Do zadań komórki właściwej w sprawach wewnętrznych należało wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników Policjipoprzez: podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych; koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów i pracowników podejrzewanych o popełnienie przestępstw w przypadku konieczności współpracy między jednostkami organizacyjnymi Policji; gromadzenie i analizowanie informacji o przestępczości w środowisku policjantów i pracowników. Z uwagi na bardzo skromne możliwości etatowe w strukturze zarządu, w każdym z województw powstały dwuoosobowe zespoły. W niedługim czasie po powołaniu zarządu opracowano koncepcję rozbudowy tej komórki.

W 2000 roku zarząd przekształcono w Biuro Spraw Wewnętrznych KGP. Na przestrzeni lat 1998-2003 komórka ta realizowała w zasadzie jedynie zadania wykrywcze, gdyż wówczas prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych było ograniczone przepisami kodeksu postępowania karnego. Po wejściu w życie, w lipcu 2004 roku, znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego Komendant Główny Policji rozszerzył zadania Biura Spraw Wewnętrznych o wykonywanie czynności śledczych. Dzięki decyzjom Komendanta Głównego Policji o sukcesywnym wzmacnianiu Biura Spraw Wewnętrznych aktualnie. komórka ta posiada 338 stanowisk policyjnych oraz 35 stanowisk korpusu służby cywilnej. Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z 2008 roku w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji zadaniem BSW KGP jest wykrywanie przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji oraz ściganie ich sprawców, w tym: podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych; koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów i pracowników; prowadzenie operacji specjalnych; gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji; koordynowanie działań zapobiegających korupcji w Policji oraz realizowanie przedsięwzięć profilaktycznych w tym zakresie.

BSW posiada strukturę scentralizowaną, podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji posiadającą wydziały terenowe realizujące zadania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz z zakresu zapobiegania korupcji w środowisku policyjnym we wszystkich województwach oraz na terenie działania Komend: Głównej oraz Stołecznej Policji. Biuro prowadzi własną, odrębną bazę danych dotyczącą zdarzeń przestępczych z udziałem policjantów i pracowników cywilnych Policji. Analizy materiałów z pracy operacyjnej i czynności procesowych wykonywanych przez funkcjonariuszy BSW KGP w środowisku policyjnym, pozwalają na określenie najbardziej zagrożonych obszarów funkcjonowania Policji. Oprócz ujawniania popełnianych przez funkcjonariuszy przestępstw, w tym korupcyjnych, trzeba jednak mieć także na względzie i to, że przyczyną niektórych nieprawidłowości może być np. nieznajomość przepisów, nie zawsze więc powodem ujawnionych błędów jest chęć uzyskania nielegalnej korzyści.


 

Powrót na górę strony
Polska Policja