Wydział Budżetu - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Budżetu

Zadania: 

 1) planowanie budżetu Policji w układzie tradycyjnym w zakresie:

a) wydatków rzeczowych,

b) wydatków majątkowych,

c) wynagrodzeń, uposażeń i wydatków pochodnych,

d) pozapłacowych świadczeń pieniężnych,

e) finansowania projektów z budżetu środków europejskich i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych;

2) planowanie budżetu Policji w układzie budżetu zadaniowego, przy współpracy biur merytorycznych odpowiedzialnych za mierniki realizacji celów określonych w strukturze budżetu zadaniowego;

3) przygotowywanie projektów wytycznych Komendanta Głównego Policji do planowania budżetu Policji przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji;

4) sporządzanie planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, oraz przygotowywanie zmian w tych planach w układzie tradycyjnym oraz w układzie budżetu zadaniowego;

5) sporządzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń i zatrudnienia w Policji oraz innych informacji finansowych dotyczących realizacji planu finansowego dla potrzeb kierownictwa Policji i instytucji zewnętrznych;

6) sporządzanie analiz realizacji budżetu celem przygotowania propozycji zmian w planach finansowych dysponentów oraz propozycji prowadzenia polityki gospodarowania środkami budżetowymi;

7) przygotowywanie wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych o dokonanie zmiany w planie finansowym Policji, w planie finansowym budżetu środków europejskich Policji lub o uruchomienie rezerw celowych budżetu państwa i Budżetu Środków Europejskich;

8) obsługę i administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie zapewnienia środków finansowych dla Policji;

9) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;

10) opracowywanie informacji z zakresu finansów Policji w celu ich zamieszczania na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

11) aktualizowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w celu zapewnienia zgodności
z ustawą budżetową oraz przygotowanie prognozy wydatków na lata następne;

12) sporządzanie projektu i korekt planu przedsięwzięć finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020;

13) udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych Komendanta Głównego Policji w zakresie finansowym;

14) planowanie i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia środków finansowych na realizację zadań obronnych jednostek organizacyjnych Policji, w tym opracowywanie danych do programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Policji;

15) kompletowanie i weryfikacja informacji od dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji oraz przekazywanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu potwierdzenia możliwości sfinansowania kosztów realizacji zadań przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach udziału własnego;

16) weryfikowanie wniosków jednostek organizacyjnych Policji o wyrażenie zgody na płatności w Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazywanie ich do dysponenta części budżetowej;

17) opiniowanie wniosków o dotacje dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 
Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-127-66; fax (22) 60-170-05
Powrót na górę strony