Wydział Księgowości - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Księgowości

Zadania:

1) Sekcja Księgowości i Sprawozdawczości wykonuje zadania obejmujące:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz ewidencji syntetycznej składników majątkowych Komendy Głównej Policji: środków trwałych, pozostałych środków trwałych,

b) uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań,

c) opracowywanie i sporządzanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych, kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań i należności oraz sprawozdań finansowych Komendy Głównej Policji,

d) sporządzanie dokumentów dotyczących potwierdzenia dostaw realizowanych centralnie w trybie nieodpłatnego przekazywania środków rzeczowych,

e) rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym oraz sporządzanie deklaracji,

f) realizowanie zadań związanych z ewidencją roszczeń z tytułu odsetek oraz monitorowanie terminowości egzekucji należności dochodzonych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz roszczeń spornych i spłaty zobowiązań;

2) Sekcja Likwidatury wykonuje zadania obejmujące:

a) realizowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji gospodarczych Komendy Głównej Policji,

b) sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń wewnętrznych,

c) prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

d) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,

e) terminowe realizowanie zobowiązań wobec kontrahentów Komendy Głównej Policji,

f) obsługę systemu bankowości elektronicznej w zakresie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych;

3) Zespół Planowania i Analiz Finansowych wykonuje zadania obejmujące:

a) sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych Komendy Głównej Policji oraz ich korekt,

b) sporządzanie bieżących analiz i informacji o realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych Komendy Głównej Policji,

c) sporządzanie analiz i informacji z wykorzystania rezerw budżetowych,

d) potwierdzanie zabezpieczenia finansowego zobowiązań w planie finansowym jednostki w zakresie umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane na rzecz Komendy Głównej Policji, a także jednostek organizacyjnych Policji w przypadku zakupów dokonywanych centralnie,

e) prowadzenie rejestru zawartych umów oraz angażowanie środków w planie finansowym Komendy Głównej Policji z tytułu wynikających z nich zobowiązań finansowych,

f) sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych oraz miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe dla Komendy Głównej Policji;

4) Zespół do spraw Inwentaryzacji wykonuje zadania obejmujące:

a) opracowywanie projektu harmonogramu inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Głównej Policji,

b) organizowanie, koordynowanie i kontrola przeprowadzanych w Komendzie Głównej Policji inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczanie jej wyników,

c) monitorowanie realizacji wniosków poinwentaryzacyjnych zawartych w sprawozdaniu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej Komendy Głównej Policji,

d) przeprowadzanie szkoleń z zakresu prowadzenia ewidencji oraz inwentaryzacji rzeczowych aktywów i pasywów Komendy Głównej Policji,

e) prowadzenie działań prewencyjnych w ramach ochrony majątku w Komendzie Głównej Policji

f) koordynację uzgadniania ewidencji zasobów rzeczowych Komendy Głównej Policji, poprzez porównanie ewidencji syntetycznej prowadzonej w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji z ewidencjami głównymi szczegółowymi prowadzonymi w biurach: Logistyki Policji, Łączności i Informatyki oraz Gabinecie Komendanta Głównego Policji, a także porównanie tych ewidencji głównych szczegółowych z ewidencjami pomocniczymi prowadzonymi w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-133-88; fax (22) 60-118-49
Powrót na górę strony