Wydział Rozliczeń - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Rozliczeń

Zadania:

1) prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych wytworzonych w Wydziale Rozliczeń;

2) dokonywanie kontroli merytorycznej dowodów księgowych dotyczących holowania i parkowania pojazdów oraz badania osób zatrzymanych dla potrzeb postępowań przygotowawczych;

3) naliczanie należności przysługujących biegłym, tłumaczom i osobom wezwanym do okazania;

4) rozliczanie projektów finansowanych z funduszy pomocowych w zakresie dotyczącym Komendy Głównej Policji jako beneficjenta;

5) sporządzanie finansowych sprawozdań z realizowanych przez Komendę Główną Policji projektów finansowanych z funduszy pomocowych;

6) realizowanie bezgotówkowego obrotu w zakresie operacji gospodarczych dotyczących realizowanych przez Komendę Główną Policji projektów finansowych z funduszy pomocowych;

7) prowadzenie ewidencji otrzymanych i powierzonych wydziałowi gwarancji ubezpieczeniowych
i bankowych dotyczących wadiów i zabezpieczeń umów;

8) kierowanie do gwarantów żądań zapłaty na pisemny wniosek biura merytorycznego;

9) rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji;

10) planowanie i naliczanie należności pieniężnych dla policjantów Komendy Głównej Policji z tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki;

11) prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji finansowej dysponenta funduszu operacyjnego Policji utworzonego dla Komendy Głównej Policji;

12) obsługę finansową dysponentów funduszu operacyjnego Policji;

13) sporządzanie projektów planów finansowych dotyczących zadań realizowanych przez wydział;

14) opracowywanie zestawień i informacji dotyczących przyznanych limitów finansowych oraz bieżąca kontrola i analiza ich wykorzystania;

15) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia środków finansowych na realizację zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, w tym planowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych;

16) sporządzanie wniosków o uruchomienie postępowań przetargowych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w trybie pozaustawowym ze względu na wartość zamówienia, w zakresie zakupu biletów lotniczych dla uczestników wizyt studyjnych finansowanych ze środków funduszy pomocowych, usług obejmujących tłumaczenia oraz innych zakupów finansowanych z limitu biura;

17) sporządzanie projektów umów zleceń i o dzieło finansowanych z limitu biura.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-118-63; fax (22) 60-118-49

 
Powrót na górę strony