Wydział Zamówień Publicznych - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Zamówień Publicznych

Zadania:

1) weryfikację wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

2) prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;

3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wyłączenia stosowania ustawy, o której mowa w pkt 2, z innych przyczyn niż ze względu na wartość zamówienia;

4) analizowanie oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

5) uczestnictwo w rozstrzyganiu sporów o zamówienia publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem Okręgowym w Warszawie;

6) sporządzanie planów, zestawień, informacji i analiz dotyczących zamówień publicznych, dla organów nadzorujących i kontrolujących, a także dla bieżących potrzeb kierownictwa biura;

7) opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych;

8) wydawanie dyspozycji zwrotu zabezpieczeń wadialnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-120-44; fax (22) 60-118-57
  e-mail:
zamowieniakgp@policja.gov.pl
  Ogłoszenia o przetargach
Powrót na górę strony