Zespół Normatywno-Finansowy - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Zespół Normatywno-Finansowy

Zadania:

1) prowadzenie prac studialnych lub koncepcyjnych obejmujących analizę, tworzenie lub opiniowanie nowych rozwiązań dotyczących:

a) uposażenia, należności i świadczeń, wynikających ze stosunku służbowego policjantów,

b) odpowiedzialności majątkowej policjantów,

c) odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą;

2) opracowywanie lub współudział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a także innych przepisów pragmatycznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Głównego Policji dotyczących problematyki finansowej;

3) uczestnictwo, w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi biura w opiniowaniu założeń lub projektów aktów prawnych opracowywanych w Policji, resorcie spraw wewnętrznych oraz przez innych projektodawców;

4) prowadzenie postępowań dotyczących ustalania uprawnień do odszkodowań z tytułu wypadków
i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą;

5) rozpatrywanie indywidualnych spraw dotyczących niektórych roszczeń ze stosunku służbowego;

6) udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji, komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oraz osobom indywidualnym wyjaśnień w sprawach pozostających w zakresie właściwości zespołu.

 
Kontakt - Główny Specjalista - Koordynator:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-132-94; fax (22) 60-126-94

 
Powrót na górę strony