Aktualności

Policja.pl

Odprawa służbowa naczelników wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą oraz wydziałów dw. z korupcją komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji.

Data publikacji 20.03.2018

W dniach 14-16 marca 2018 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się odprawa służbowa naczelników wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą oraz wydziałów dw. z korupcją komend wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji, zorganizowana przez Biuro Kryminalne KGP. Głównym tematem odprawy było omówienie efektów zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej w 2017 roku. Odprawę otworzył Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji – nadkom. Piotr Janik.

Pierwszy dzień odprawy poświęcony był między innymi pragmatyce stosowania nowych przepisów ustawy o Policji w czynnościach operacyjno- rozpoznawczych zmierzających do uzyskania informacji o charakterze majątkowym.

Prelegentami drugiego dnia odprawy byli zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, tj.  Departamentu Ochrony Konkurencji i Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK, Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zakres przedsięwzięcia obejmował zaprezentowanie i omówienie przez ww. tematyki między innymi dotyczącej: zwalczania zmów przedsiębiorców (charakterystyka pracy UOKiK i obszary możliwej współpracy z Policją), udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie regulacji zawartych w przepisach szczególnych, specyfiki funkcjonowania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z określeniem możliwości kontrolnych związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi.

Jednym z tematów drugiego dnia odprawy była kwestia współpracy i koordynacji działań Krajowej Administracji Skarbowej i organów Policji w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów i przedstawicielkę Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.

Ważnym punktem odprawy było przybliżenie jej uczestnikom tematyki związanej ze zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przez Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli - Pana Marka Bieńkowskiego.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Biura do walki z Cyberprzestępczością KGP, który omówił aspekty czynności związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem i analizą cyfrowego materiału dowodowego na potrzeby postępowań dotyczących przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym.

Kolejny dzień odprawy poświęcony został skuteczności ujawniania przestępstw gospodarczych i ścigania ich sprawców w kluczowych obszarach przestępczości gospodarczej. Zaprezentowane zostały także wybrane realizacje spraw o przestępstwa korupcyjne w roku 2017, z uwzględnieniem charakterystyki przestępczego działania oraz zastosowanych metod i środków pomocnych w ich ujawnianiu.

Podsumowania odprawy dokonał Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP – insp. Krzysztof Kot, dziękując uczestnikom za zaangażowanie w realizację zadań służbowych i osiągnięte wyniki w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w roku 2017.

Powrót na górę strony