Aktualności

Policja.pl

„Odprawa służbowa naczelników wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą oraz wydziałów dw. z korupcją KWP/KSP, połączona z warsztatami szkoleniowymi dotyczącymi przestępczości związanej z reprywatyzacjami”

Data publikacji 17.10.2018

W dniach 10-12 października 2018 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, odprawa służbowa naczelników wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą oraz wydziałów dw. z korupcją komend wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji, połączona z warsztatami szkoleniowymi, dotyczącymi przestępczości związanej z procesem reprywatyzacji.

Celem odprawy było, między innymi, podsumowanie efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej za okres styczeń-wrzesień 2018 roku. Odprawę otworzył Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadkom. Piotr Janik.

Pierwszy dzień odprawy poświęcony był omówieniu tematyki związanej z zadaniami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście przestępczości związanej z reprywatyzacjami nieruchomości, zagadnieniami indemnizacji w świetle traktatu z USA, głównymi źródłami problemów z określaniem wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb reprywatyzacji oraz zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

Prelegentami drugiego dnia odprawy byli zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, tj. Departamentu Nadzoru i Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiego Instytutu Wyceny oraz przedstawiciele Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Zaprezentowano i omówiono tematykę odwróconego łańcucha dystrybucji leków, współpracy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z Policją, współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Policją w ramach zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym składowiskami odpadów czy pragmatyki sprawowania nadzoru nad pracą operacyjną w obszarze identyfikacji majątkowej sprawców przestępstw korupcyjnych i gospodarczych.

Trzeci dzień odprawy poświęcony został omówieniu wybranych spraw o przestępstwa korupcyjne i gospodarcze z uwzględnieniem charakterystyki przestępczego działania oraz zastosowanych metod i środków pomocnych w ich ujawnianiu, a także omówieniu efektów zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych w roku 2018 oraz dobrych praktyk i inicjatyw w tym zakresie.

Podsumowania odprawy dokonał Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, insp. Jarosław Bryl, dziękując uczestnikom za osiągnięte wyniki w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku.

Zakres przedmiotowy warsztatów szkoleniowych w szczególności skierowanych do policjantów wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą oraz wydziałów dw. z korupcją komend wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji, obejmował między innymi omówienie typów przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości, problemów z weryfikacją informacji o przestępstwie w tym obszarze oraz problematykę pozbawiania korzyści sprawców przestępstw związanych z reprywatyzacjami.

Warsztaty umożliwiły wymianę doświadczeń wynikających z dotychczasowej wiedzy i praktyki Policji oraz prokuratury w zakresie ujawniania oraz wykrywania przestępstw związanych z reprywatyzacjami.

Powrót na górę strony
Polska Policja