III Konferencja Antykorupcyjna - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

III Konferencja Antykorupcyjna

Data publikacji 03.12.2018

W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się III Konferencja Antykorupcyjna dotycząca problematyki zapobiegania korupcji w Polsce pt. „Działania profilaktyczne i edukacyjne, jako mechanizm przeciwdziałania korupcji w Polsce”.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, insp. Jarosław Bryl.

Celem konferencji było przede wszystkim omówienie problematyki związanej ze skutecznym przeciwdziałaniem szeroko pojętej korupcji w świetle obowiązujących przepisów prawa, przy współpracy organów ścigania i instytucji administracji rządowej.

Zakres przedsięwzięcia obejmował m. in. omówienie sposobów eliminowania zjawisk korupcyjnych w oparciu o podejmowane w Polsce działania antykorupcyjne o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, współpracę międzyresortową oraz wymianę doświadczeń wynikających z dotychczasowej wiedzy i praktyki w tym zakresie.

Prelegentami konferencji byli zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz organów ścigania zajmujących się problematyką przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, tj. Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Biura Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Biura Ministra Obrony Narodowej, Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Kontroli Wewnętrznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedsięwzięcie przygotowane zostało przez Wydział do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Udział w nim wzięło łącznie około 100 uczestników. W przedsięwzięciu ponadto udział wzięli przedstawiciele m. in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Grupy Energetycznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Policję reprezentowali: Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, podinsp. Wojciech Pirecki, naczelnicy wydziałów do walki z korupcją komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji i funkcjonariusze tych wydziałów, a także funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Szkoły Policji w Pile.

Należy podkreślić, że konferencja stanowiła cenny wkład w rozwój doświadczeń na temat mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Polsce, stanowiących działania ukierunkowane na realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej oraz pogłębienie współpracy pomiędzy służbami, organami i instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie tej formy przestępczości, w kontekście zadań przewidzianych do realizacji w ramach wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Powrót na górę strony
Polska Policja