Policja.pl

Dla kandydatów do Policji

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby kontrterrorystycznej na stanowisko w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA"

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby

w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA"
w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych

Termin przyjęcia do służby w 2023 r.:

27 lutego,
5 maja,
3 lipca,
23 sierpnia,
27 października,
28 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w CPKP „BOA”, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.).

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych powinny złożyć następujące dokumenty:

 • pisemne podanie adresowane do Komendanta Głównego Policji o przyjęcie do  służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109), zwany dalej rozporządzeniem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopię książeczki wojskowej lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji dostępny jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji Praca w Policji.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej,
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy o Policji, przeprowadzenie etapów: test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.

Zakres, sposób przeprowadzania oraz oceny wyników testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej ubiegających się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych ujęto w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby kontrterrorystycznej
do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych zawiera załącznik nr 12 ust. 5 do rozporządzenia.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia, tj.:

 

Lp. Preferencje z tytułu wykształcenia Liczba punktów
1 Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 10
2 Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8
3 Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 7
4 Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania 7

 

Lp. Preferencje z tytułu umiejętności Liczba punktów
1 Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) 6
2 Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) 6
3 Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych 6
4 Prawo jazdy kategorii „A” 5
5 Prawo jazdy kategorii „C” 5
6 Prawo jazdy kategorii „C+E” 5
7 Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490) 5
8 Uprawnienia ratownika wodnego 5
9 Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531) 5
10 Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4
11 Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 4
12 Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 2

 

Dokumenty proszę składać osobiście pod adresem:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Koordynacji Doboru i Szkolenia

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

tel.: 47 72 136 51, 47 72 133 91, 47 72 126 50

 

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych:

 1. art. 25 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.);
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).
Powrót na górę strony