Zajęcia ze studentami WPiA UW w roku akademickim 2019/2020 - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Zajęcia ze studentami WPiA UW w roku akademickim 2019/2020

W dniu 24 października 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Analiz i Nadzoru Biura Spraw Wewnętrznych Policji, przeprowadzili zajęcia nt. „Zagrożenia w środowisku policyjnym oraz rola Biura Spraw Wewnętrznych Policji przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń” dla grupy studentów III i IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia odbyły się pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Gruzy w ramach cyklu "Prawo i praktyka policyjna". Przedmiotowy cykl jest kontynuowany w kolejnym (już 21-szym), roku akademickim 2019/2020 na podstawie Porozumienia w sprawie współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Komendy Głównej Policji i obejmuje swoją tematyką zagadnienia z zakresu m .in. doboru i szkolenia do służby  w Policji, realizacji przez poszczególne służby Policji zadań w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia - w tym zwalczanie różnych przejawów przestępczości, a także kwestie współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka.

Po oddaniu przez Panią profesor E. Gruzę głosu przedstawicielom Biura,  na wstępie zaprezentowali oni uczestnikom zajęć obraz Policji - jako formacji stanowiącej około 120-tysięczne środowisko funkcjonariuszy i pracowników,  wyposażonej do realizacji ustawowych zadań w szereg uprawnień głęboko ingerujących w swobody obywatelskie, ale także zarządzającej olbrzymim majątkiem i zasobami informacji, co wiąże się również z zagrożeniami, które mogą pochodzić zarówno z wewnątrz instytucji, jak również ze strony osób spoza środowiska policyjnego.

W dalszej kolejności zaprezentowali:

  • uwarunkowania prawne i organizacyjne funkcjonowania, utworzonej z dniem 27 stycznia ubiegłego roku w polskiej Policji, służby spraw wewnętrznych i jej jednostki organizacyjnej - Biura Spraw Wewnętrznych Policji,a także zakres zadań BSWP i w tym kontekście także rolę Inspektora Nadzoru Wewnętrznegow Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawowaniu przez Ministra SWiA nadzoru nad podległymi mu służbami,
  • główne obszary zagrożeń w środowisku policyjnym, odnoszące się do funkcjonariuszy i pracowników Policji w służbie i poza nią, jak też sferę bezprawnych działań na szkodę Policji ze strony osób i podmiotów spoza środowiska policyjnego,
  • podstawowe dane statystyczne, ilustrujące poziom zagrożenia przestępczością funkcjonariuszy i pracowników Policji w ostatnich latach, opracowane przez BSWP na podstawie efektów procesowych w śledztwach, prowadzonych z inicjatywylub przy udziale Biura,
  • przykłady zrealizowanych spraw, pokazujące, jak bardzo poważne zagrożenie niesie korupcja i współpraca policjantów czy pracowników Policji ze środowiskiem przestępczym,
  • konsekwencje karne i służbowe, grożące policjantowi lub pracownikowi, który popełnia przestępstwo,
  • współdziałanie BSWP z Prokuraturą, a także kierownikami jednostek organizacyjnych Policji i całym środowiskiem policyjnym, przy reagowaniu i weryfikacji podejrzeń popełniania przestępstw, w tym rolę "sygnalistów" oraz kwestię ich ochrony - w świetle obowiązujących przepisów,
  • formy działalności profilaktycznej BSWP (informacyjnej i edukacyjnej), adresowanej zarówno do środowiska policyjnego, jak i do całego społeczeństwa.

Ostatnim omawianym zagadnieniem były rozwiązania organizacyjne i prawne,  w jakich funkcjonują struktury antykorupcyjne w innych państwach - ze szczególnym podkreśleniem uprawnień do stosowania testu integralności. Zostało ono zilustrowane przykładami skuteczności stosowania tego narzędzia przy weryfikacji uczciwości funkcjonariuszy publicznych.

Powrót na górę strony
Polska Policja