Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Praca w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

Data publikacji 04.03.2022

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozpoczęło nabór dla policjantów na stanowiska:

 1. związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw,
 2. związane ze wsparciem realizacji ustawowych zadań, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji,
 3. dotyczące realizacji zadań:
  • kadrowych,
  • logistycznych, w tym finansowych,
  • prawnych,
  • kontroli.

Przewidziane miejsca pełnienia służby to Warszawa oraz wszystkie inne miasta wojewódzkie, z wyjątkiem realizacji zadań komórek prawnej i kontroli dla których przewidziane miejsce pełnienia służby to Warszawa. 

Osoby zainteresowane służbą w CBZC proszone są o przygotowanie poniższych dokumentów:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia świadectw/dyplomów/certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

Powyższe dokumenty w formacie jednolitego pliku PDF należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

rekrutacja@cbzc.policja.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 roku.

Kolejnym etapem kwalifikacyjnym będzie rozmowa indywidualna z kandydatem, przy czym CBZC zastrzega sobie możliwość udzielania odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Kandydat do służby w CBZC na stanowiska określone w punkcie 1 powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie wymienionym w załączniku nr 11 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku, w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji /Dz.U. poz. 109/2022/.

Aspirujący do pracy w CBZC powinien cechować się:

 • nienaganną opinią w poprzednim miejscu służby, 
 • dużą odpornością psychiczną na sytuacje stresowe,
 • wysokimi standardami etycznymi, dyspozycyjnością i kreatywnością,
 • umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków,
 • umiejętnością pracy w zespole.

Informacje o rekrutacji dla osób, niebędących funkcjonariuszami Policji, a kandydującymi do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości Policji zostaną podane w terminie późniejszym.
 

Powrót na górę strony