Komórki organizacyjne BBI

Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych

Naczelnik

mł. insp. Mirosław Siwiec

 

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie, na polecenie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, czynności na podstawie art. 17 ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 2. Realizowanie zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 3. Koordynowanie i nadzór nad czynnościami realizowanymi przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji w związku z akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych Komendy Głównej Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;
 4. Koordynowanie opracowywania szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych Policji, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 5. Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 6. Opracowywanie zaleceń i algorytmów umożliwiających ujednolicenie wykonywania kontroli systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne w Policji;
 7. Udział we wdrażaniu rozwiązań ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych oraz konsultowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa tych systemów;
 8. Udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemach teleinformatycznych Komendy Głównej Policji i weryfikowanie zadań w tym zakresie;
 9. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne oraz ochrony danych osobowych w Komendzie Głównej Policji;
 10. Nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
 11. Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym, w tym uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji umów związanych z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych albo wykonującym na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;
 12. Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 13. Udzielanie Inspektorowi Ochrony Danych niezbędnej pomocy w zakresie wykonywanych przez niego zadań związanych  z ochroną danych osobowych w KGP;
 14. Zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych;
 15. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji przekazywanych do zamieszczenia w serwisie internetowym „policja.pl” i na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostających w zakresie zadań biura.

 

 Informacje dodatkowe SBTiODO

Powrót na górę strony