Aktualności

Policja.pl

Szkolenie poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

Data publikacji 20.11.2017

W dniach 16 - 17 października 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z inicjatywy oraz we współpracy z Wydziałem Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zorganizował szkolenie poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom pn. „Nowe narzędzia prawne w restytucji i zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Konferencji Episkopatu Polski, a z ramienia Policji - koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko zabytkom z wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Głównym celem szkolenia było omówienie nowelizacji przepisów prawnych w obszarze zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom oraz możliwości wymiany informacji i współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę w sektorze publicznym i prywatnym.

Spotkanie otworzył pan Jacek Olbrycht, pełnomocnik dyrektora ds. zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom NIMOZ. Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji reprezentował nieetatowy krajowy koordynator ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury, nadkom. dr Adam Grajewski, który w pierwszym dniu obrad wygłosił referat pt. „Bieżące problemy współpracy Policji z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”.   

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, stając się platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących zagadnień praktycznych. Było także okazją do nawiązania bezpośrednich roboczych kontaktów przedstawicieli instytucji zaangażowanych w ochronę dóbr kultury.

Powrót na górę strony