Aktualności

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nimi związanych”

Data publikacji 28.11.2017

W dniach 22 - 24 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP przeprowadził czwartą w tym roku edycję warsztatów szkoleniowych nt. „Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nimi związanych”. Realizacja powyższego przedsięwzięcia wynika z zadań określonych dla Policji w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjętym przez Radę Ministrów 17 sierpnia 2016 r. Zgodnie z pkt. 4 części IV ww. Planu dotyczącym działań szkoleniowych Komenda Główna Policji jest zobowiązana do zorganizowania warsztatów szkoleniowych dla koordynatorów ds. zwalczania handlu ludźmi z KMP/KRP/KPP celem podniesienia kwalifikacji koordynatorów i jakości czynności realizowanych w przypadku zaistnienia i ujawnienia powyższego przestępstwa.

W charakterze prelegentów wystąpili funkcjonariusze WHL BK KGP - mł. insp. Adam Pęśko oraz nadkom. Tomasz Szyda.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z:

  • regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępstwa handlu ludźmi;
  • celami, systemem realizacji i monitorowania działań, w tym przeznaczonych dla Policji przewidzianych w Krajowym Planie Działań przeciwko zwalczaniu Handlu Ludźmi na lata 2016-2018;
  • prawami pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi wynikającymi z innych ustaw niż Kodeks postępowania karnego;
  • informacjami na temat ochrony ofiar i świadków pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi wynikającej z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonych i świadków oraz z programów rządowych;
  • praktycznymi aspektami identyfikacji ofiar handlu ludźmi;
  • charakterystyką ofiar i sprawców przestępstwa handlu ludźmi w aspekcie poszczególnych form popełnienia,
  • międzynarodowymi aspektami zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na przykładzie realizacji operacji międzynarodowych, w szczególności z Policją brytyjską;
  • psychologicznymi aspektami przestępstwa handlu ludźmi, budowaniem pozytywnej relacji pomiędzy pokrzywdzonym i funkcjonariuszem wykonującym czynności z jego udziałem.

W trakcie szkolenia zostały również przeprowadzone zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestniczyli dokonywali kwalifikacji prawnej czynu na podstawie przedstawionych im kazusów oraz odgrywając role w scenkach rodzajowych nabywali umiejętności pracy z domniemaną ofiarą handlu ludźmi.

Uczestnicy szkolenia poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń pogłębili swoją wiedzę na temat specyfiki tego rodzaju przestępczości oraz utrwalili zagadnienia dotyczące prawidłowego toku postępowania podczas prowadzenia czynności w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi i procesu wykrywczego.

Powrót na górę strony