Aktualności

Policja.pl

II Konferencja Antykorupcyjna „Systemowe mechanizmy zwalczania korupcji w przestrzeni publicznej”.

Data publikacji 11.12.2017

W dniach 22 - 23.11.2017 r. w Warszawie odbyła się II Konferencja Antykorupcyjna dotycząca problematyki zapobiegania i zwalczania korupcji w Polsce pt. „Systemowe mechanizmy zwalczania korupcji w przestrzeni publicznej”.

Konferencję otworzyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Stanu - Jarosław Zieliński oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Jan Lach.  

            Celem konferencji było przede wszystkim omówienie problematyki związanej ze skutecznym zapobieganiem i zwalczaniem szeroko pojętej korupcji w świetle obowiązujących przepisów prawa przy współpracy organów ścigania i instytucji administracji rządowej.

            Zakres przedsięwzięcia obejmował m. in. omówienie systemowych sposobów eliminowania zjawisk korupcyjnych w oparciu o nowe rozwiązania prawne, regulacje międzynarodowe, działania profilaktyczne i współpracę międzyresortową. 

            Prelegentami konferencji byli zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz organów ścigania zajmujących się problematyką zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, tj. Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rozwoju, Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Analiz i Nadzoru Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

            Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń wynikających z dotychczasowej wiedzy i praktyki, w świetle pragmatyki systemowych mechanizmów antykorupcyjnych. Podczas konferencji, zaprezentowane zostały także główne założenia projektu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020.

            Przedsięwzięcie przygotowane zostało we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Wydział do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Udział wzięło łącznie około 120 uczestników, w tym przedstawiciele ministerstw tworzących Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 oraz przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

            Policję reprezentowali: Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - nadkom. Piotr Janik, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - insp. Krzysztof Kot, Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją Komendy Głównej Policji - podinsp. Wojciech Pirecki, zastępcy komendantów wojewódzkich Policji i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych, naczelnicy wydziałów do walki z korupcją komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

            W przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Agencji Antydopingowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Szkoły Policji w Pile, Komendy Głównej Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

            Należy podkreślić, że konferencja stanowiła cenny wkład w rozwój doświadczeń na temat systemowych mechanizmów odnoszących się do zwalczania korupcji w przestrzeni publicznej, w kontekście zadań realizowanych przez podmioty publiczne w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Powrót na górę strony