Aktualności

Policja.pl

Szkolenie poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

Data publikacji 28.03.2018

W dniach 21-23 marca 2018 roku w Nieborowie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współudziale Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zorganizował szkolenie poświęcone problematyce zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom pn. „Postępowanie w sprawach dotyczących dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej oraz skradzionych współcześnie". Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP reprezentowała Zastępca Naczelnika nadkom. Elżbieta Czop-Łanoszka, która wraz z przedstawicielami Ministerstwa Kultury otworzyła spotkanie.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Z ramienia Policji w spotkaniu uczestniczyli nieetatowi krajowi koordynatorzy ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury z Wydziału Kryminalnego BK KGP oraz koordynatorzy do spraw przestępczości przeciwko zabytkom z wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze Policji specjalizujący się w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz wykładowcy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Głównym celem szkolenia było omówienie nowelizacji przepisów prawnych w obszarze zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom oraz możliwości wymiany informacji i współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w przedmiotową problematykę w sektorze publicznym i prywatnym. Pierwszego dnia podsumowano wyniki zeszłorocznej międzynarodowej operacji Pandora II. W trakcie szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty z udziałem wykładowców CSP w Legionowie w zakresie dokumentowania i oględzin zabytków, w tym zniszczonego stanowiska archeologicznego. Ponadto przeprowadzono warsztaty dotyczące sposobu prawidłowego pakowania zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych zabytków ruchomych. Omówiono problematykę zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury na przykładzie realizacji spraw prowadzonych w jednostkach na terenie kraju. Ponadto przedstawiono praktyczne zastosowanie narzędzi do analizy dostępnych źródeł internetowych przy zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom.

Powrót na górę strony