Aktualności

Policja.pl

Udział przedstawiciela Biura Kryminalnego KGP w spotkaniu sieci CULTNET.

Data publikacji 15.05.2018

W dniach od 8 do 9 maja 2018 r. w Sofii (Bułgaria) odbyło się 5. posiedzenie nieformalnej sieci organów egzekwowania prawa w dziedzinie dóbr kultury CULTNET.  Spotkanie zorganizowane zostało przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii, która aktualnie sprawuje Prezydencję w Unii Europejskiej.

Grupa robocza CULTNET stanowi nieformalną sieć punktów kontaktowych ds. dóbr kultury w Unii Europejskiej. Została powołana do życia na podstawie Rezolucji Rady UE nr 14232/12 z 4 października 2012 roku. Celem jej działania jest ułatwienie wymiany informacji ozaoperacyjnych oraz poprawa współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach członkowskich. Ponadto, zgodnie z założeniami, sieć ma umożliwiać dzielenie się doświadczeniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury oraz uzupełniać działania podejmowane w tym zakresie w ramach istniejących struktur Unii Europejskiej, na podstawie obowiązujących przepisów unijnych.

W spotkaniu brali udział eksperci z państw będących członkami nieformalnej grupy roboczej EU CULTNET. Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele Interpolu i Europolu, a także Komisji Europejskiej. Polskę reprezentował nadkom. dr Adam Grajewski, ekspert Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP.

Spotkanie w siedzibie Centrum Kultury w Sofii rozpoczęto od omówienia bieżących problemów, związanych z rozwojem grupy EU CULTNET. Przedstawiono kilka propozycji dotyczących zmian, związanych z jej sformalizowaniem oraz rozwiązań, dotyczących  poprawienia skuteczności podejmowanych działań. Podczas spotkania uwaga zgromadzonych zwrócona została na międzynarodowy charakter przestępczości skierowanej w dobra kultury i konieczności współpracy w tym zakresie. Zwrócono uwagę na wysokie zyski osiągane przez grupy przestępcze, związane z tym procederem. Zaprezentowano również przykłady pozytywnie zrealizowanych spraw, dotyczących odzyskanych lub uratowanych przed kradzieżą i zniszczeniem zabytków. Omówiono także zagrożenia dla dziedzictwa narodowego na terenie państw członkowskich, zwracając uwagę na wzrastające zjawisko nielegalnego obrotu zabytkami w internecie.

Ponadto w trakcie spotkania przedstawiono szereg wystąpień, w trakcie których dokonano wymiany doświadczeń w obszarze właściwych metod postępowania podczas analizy danych internetowych oraz aktualnych trendów i tendencji rozwoju nielegalnego obrotu oraz niszczenia narodowego dziedzictwa. Omówiono także wyniki międzynarodowej operacji PANDORA II, przeprowadzonej w dniach 20 - 30 listopada 2017 r., a wymierzonej w proceder związany z nielegalnym obrotem zabytkami.

Powrót na górę strony