Aktualności

Policja.pl

Narada służbowa koordynatorów KWP/KSP zwalczających przestępstwa motywowane nienawiścią

Data publikacji 10.10.2019

W dniach 24-26 września 2019 roku w Juracie odbyła się narada służbowa z udziałem koordynatorów z komend wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji, monitorujących przestępstwa motywowane nienawiścią oraz koordynatorów zwalczających wymienioną kategorię czynów zabronionych w sieci Internet.

W naradzie udział wzięli podinsp. Michał Białęcki – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji  i nadkom. Magdalena Kroll z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratury Krajowej, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, organizacji pozarządowych oraz serwisu internetowego Wirtualna Polska.

W trakcie przedsięwzięcia omówiono problematykę związaną ze zwalczaniem i wykrywaniem przestępstw popełnianych na tle rasistowskim i ksenofobicznym, w tym dokonywanych w cyberprzestrzeni.

Zaprezentowano także informację na temat Rekomendacji Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do okresowego sprawozdania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Istotnym aspektem spotkania było poruszenie kwestii praktyki sądowej i orzecznictwa oraz mechanizmów ochrony praw człowieka, w kontekście nienawistnej motywacji sprawców przestępstw.

Spotkanie przedstawicieli różnych instytucji umożliwiło wymianę doświadczeń, w celu efektywniejszego zwalczania przedmiotowej kategorii przestępstw.

Powrót na górę strony