Aktualności

Policja.pl

Warsztaty Poczdam na temat zwalczania transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w polsko – niemieckim regionie przygranicznym

Data publikacji 18.11.2019

W dniach 24 – 25 października 2019 roku w ramach międzynarodowej współpracy przedstawicieli administracji Polski i Niemiec oraz polskiej i niemieckiej policji, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji uczestniczyło w przedsięwzięciu warsztatowym poświęconym zwalczaniu przestępczości w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Dwudniowe warsztaty odbyły się przy wsparciu Kraju Związkowego Brandenburgii
w Poczdamie.

Prelekcje oraz seminaria warsztatowe obejmowały zagadnienia zwalczania transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, jak również szeroko rozumianą współpracę policji i służb państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Ministerstwem Środowiska Brandenburgii, Administracją Senatu ds. Środowiska w Berlinie, Krajowym Urzędem Kryminalnym w Brandenburgii oraz Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Komisji Europejskiej TAIEX-EIR PEER 2 PEER.

W spotkaniu inauguracyjnym wystąpili Minister Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgii Jörg Vogelsänger oraz przedstawiciel Ministerstwa Środowiska RP Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Polską Policję reprezentowało 7 funkcjonariuszy wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich Policji z Krakowa, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina oraz przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W roli prelegentów podczas warsztatów wystąpili m.in. naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Piotr Trzciński, który był również moderatorem panelu warsztatowego, poświęconego transgranicznej współpracy policyjnej oraz nadkom. Michał Nowak - naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, który scharakteryzował przestępczość przeciwko środowisku na podstawie doświadczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny paneli warsztatowych, do udziału ze strony Polski zaproszono również przedstawicieli prokuratur, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Główną ideą warsztatów było zacieśnienie współpracy przygranicznej w zakresie zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów. Głównym celem paneli tematycznych było wypracowanie tzw. dobrych praktyk w zakresie zwalczania tego typu przestępczości w regionie przygranicznym oraz rozwinięcie międzynarodowej koordynacji przeciwdziałania transgranicznemu przemieszczaniu nielegalnych odpadów.

W trakcie przedsięwzięcia poruszono problematykę zadań organów ścigania oraz instytucji wspomagających w kontekście rozporządzenia (WE)1013/2006 jak również przedstawiono krajowe przepisy w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałania nielegalnym praktykom w zakresie niewłaściwej gospodarki odpadami.

Istotnym aspektem warsztatów było wypracowanie, w ramach grup roboczych, wspólnych stanowisk dotyczących dalszej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej wymierzonej w środowisko naturalne. Spotkanie przedstawicieli różnych służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w obszarze efektywności działań mających na celu ograniczenie przestępczości przemieszczania odpadów. Wśród wielu postulatów poprawy wzajemnej współpracy złożono propozycję zorganizowania w polskim obszarze przygranicznym edycji warsztatów skierowanych do funkcjonariuszy jednostek przygranicznych Policji, zaangażowanych w zwalczanie przestępczości środowiskowej, których położenie wymaga stałej współpracy z organami służb partnerów zagranicznych.

Powrót na górę strony