Aktualności

Policja.pl

Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych

Data publikacji 03.12.2019

W dniach 27 – 29 listopada 2019 r. w Poznaniu odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”, organizowane przez Wydział Dochodzeniowo–Śledczy Biura Kryminalnego KGP.

Przedsięwzięcie szkoleniowe przeznaczone było dla policjantów komórek dochodzeniowo–śledczych służby kryminalnej realizujących czynności w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle nienawiści.

W warsztatach uczestniczyli: Sędzia Paweł KACZOR i Sędzia Piotr CHARKIEWICZ z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, mjr Roman BEDNAREK – Zastępca Dyrektora Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Marcin SOŚNIAK – Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Jacek MAZURCZAK – Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, mł. insp. Andrzej GIBADŁO – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, podinsp. Tomasz SZYMAŃSKI – ekspert Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podinsp. dr Michał BIAŁĘCKI – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Biura Kryminalnego KGP, nadkom. Magdalena KROLL – koordynator krajowy do zwalczania przestępstw z nienawiści z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Biura Kryminalnego KGP, a także funkcjonariusze z poszczególnych garnizonów Policji na terenie kraju oraz przedstawiciele innych organów ścigania.

Szkolenie podzielone było na trzy etapy. Pierwszy realizowany był w formie wykładów. Przedstawiono wybrane zagadnienia z obszaru ochrony praw człowieka, dotyczące problematyki zwalczania przestępstw z nienawiści. Przybliżono prawne aspekty zwalczania przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich oraz ksenofobicznych, a także omówiono znamiona czynów zabronionych wprost odnoszących się do motywów uprzedzeniowych. Uczestników zapoznano również z regulacjami międzynarodowymi i konstytucyjnymi w zakresie mowy nienawiści i wolności słowa oraz z wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wybranych sprawach związanych z przedmiotową problematyką. Ważnym zagadnieniem było przedstawienie sposobów działalności grup neofaszystowskich i anarchistycznych na terenie RP.

W drugim dniu szkolenia słuchacze uczestniczyli w prelekcjach na terenie Muzeum Martyrologii w Żabikowie. Celem pobytu studyjnego było zapoznanie uczestników z historią obozu karno – śledczego, który nosił podczas okupacji niemieckiej urzędową nazwę Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań–Żabikowo. W trakcie spotkania podjęto tematy związane ze stereotypami i uprzedzeniami funkcjonującymi w dzisiejszym społeczeństwie oraz przedstawiono postawy, zachowania i czynniki zagrażające ograniczeniu praw człowieka na przykładzie polityki Trzeciej Rzeszy wobec narodu polskiego. Odbył się również pokaz filmowy przedstawiający jak społeczna nietolerancja oraz działania motywowane uprzedzeniami wobec rożnych grup społecznych mogą wpłynąć na poniżające traktowanie ludzi. W ramach podsumowania odbyły się ćwiczenia związane z praktyką orzeczniczą w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści.

Ostatni dzień szkolenia przeznaczony został na omówienie i prezentację czynności wykrywczych w wybranych postępowaniach przygotowawczych, dotyczących przestępstw  popełnionych na tle nienawiści. Ponadto przedstawiono wskaźniki uprzedzeń i dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych w przedmiotowych sprawach.   

 

 

 

 

Powrót na górę strony