Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Policja.pl

Narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie

PRZEZNACZENIE I CEL PRZEWODNIKA polega na przygotowaniu policjantów do wykorzystania w sposób usystematyzowany, profesjonalny, a w konsekwencji efektywny narzędzi szacowania poziomu ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz algorytmów wskazujących na sposób postępowania w podczas przeprowadzania interwencji policyjnej. Przeznaczony jest dla wszystkich policjantów podejmujących interwencje w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie, na przykład policjantów komórek patrolowo-interewncyjnych lub dzielnicowych.

Powrót na górę strony
Polska Policja