BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Spraw Osobowych

W Wydziale Spraw Osobowych do zadań:

 1. Sekcji Ewidencji należy w szczególności:
 1. administrowanie Systemem Wydawania Legitymacji Policyjnych oraz jego aktualizowanie,
 2. koordynowanie spraw związanych z wykonaniem obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na kierownicze stanowiska w Policji, o których mowa w art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534),
 3. koordynowanie działań związanych z mianowaniem na stopnie policyjne oraz odznaczaniem w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,
 4. wydawanie, przedłużanie oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych wydawanych policjantom KGP, CLKP i BOA oraz pracownikom KGP,
 5. koordynowanie i nadzorowanie procesu wymiany legitymacji służbowych policjantów,
 6. prowadzenie ewidencji rozkazów personalnych, decyzji, postanowień oraz orzeczeń Komendanta Głównego Policji wydawanych w sprawach osobowych oraz ich dystrybucja,
 7. przygotowywanie sprawozdań, informacji, danych statystycznych i analiz w zakresie właściwości Wydziału,
 8. przygotowywanie projektów rozkazów personalnych w sprawach wyjazdów zagranicznych policjantów i pracowników Policji,
 9. przygotowywanie projektów rozkazów Komendanta Głównego Policji w sprawach udzielania wyróżnień i nagród motywacyjnych,
 10. przygotowywanie dokumentacji związanej z mianowaniem na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji policjantów KGP i jednostek organizacyjnych Policji,
 11. przygotowywanie i weryfikowanie wykazów wynikających z realizowanego przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji obowiązku współdziałania z Biurem Nadzoru Wewnętrznego, o którym mowa w art. 6i pkt 3 lit. a i c-f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.2));
 1. Zespołu Obsługi Kadrowej Policjantów KGP należy w szczególności:
 1. realizowanie spraw osobowych policjantów KGP, CLKP i BOA w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,
 2. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w sprawach osobowych dotyczących policjantów KGP, CLKP i BOA,
 3. opiniowanie podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub dyrektora Biura w sprawach osobowych, dotyczących policjantów KGP, CLKP i BOA oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 4. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, CLKP i BOA w zakresie obsługi kadrowej policjantów KGP, CLKP i BOA,
 5. prowadzenie dokumentacji kadrowej policjantów KGP, CLKP i BOA, w tym akt osobowych,
 6. przekazywanie organom emerytalnym dokumentów stanowiących podstawę wydania decyzji emerytalno-rentowych wobec policjantów KGP, CLKP i BOA,
 7. rejestrowanie i aktualizowanie danych w zbiorze danych SWOP.Kadra oraz ewidencji osobowej policjantów KGP, CLKP
  i BOA;
 1. Zespołu Obsługi Kadrowej Pracowników KGP należy w szczególności:
 1. obsługa kadrowa pracowników KGP, w tym:
 • opiniowanie wniosków o zatrudnienie oraz przygotowywanie projektów umów o pracę,
 • wskazywanie osób obowiązanych do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej lub podlegających obowiązkowi pierwszej oceny w służbie cywilnej,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych, w tym związanych z rodzicielstwem,
 • koordynowanie i monitorowanie procesu oceniania okresowego członków korpusu służby cywilnej,
 • opiniowanie wniosków w zakresie przekształcania stosunków pracy oraz
  przygotowywanie projektów stosownych zmian,
 • opiniowanie wniosków o dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe oraz
  przedstawianie propozycji rozstrzygnięć w tych sprawach,
 • weryfikowanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej pod kątem spełniania kryteriów określonych w przepisach,
 • kompletowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
  i sporządzanie świadectw pracy,
 • przekazywanie organom emerytalno-rentowym dokumentacji pracowników, którzy
  wystąpili z wnioskiem o emeryturę lub rentę,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych,
 1. opiniowanie spraw i sporządzanie dokumentacji w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej oraz odpowiedzialności porządkowej pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 2. współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie spraw członków korpusu służby cywilnej,
 3. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KGP i BOA w zakresie obsługi kadrowej pracowników KGP,
 4. rejestrowanie i aktualizowanie danych w zbiorze danych SWOP.Kadra oraz ewidencji osobowej pracowników KGP;
 1. Zespołu Obsługi Kadrowej Policjantów Jednostek Organizacyjnych Policji należy w szczególności:
 1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru instancyjnego Komendanta Głównego Policji nad komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, CBŚP, BSWP, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji I i II instancyjnych, zgodnie
  z właściwością Komendanta Głównego Policji, w postępowaniach zwykłych i nadzwyczajnych,
 3. opiniowanie podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub dyrektora Biura w sprawach osobowych,  dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji, oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 4. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych jednostek organizacyjnych Policji oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw związanych z problematyką kadrową i administracyjną,
 5. inicjowanie zmian aktów normatywnych związanych z realizacją spraw osobowych
  wynikających z problemów interpretacyjnych ujawnionych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
 6. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania administracji rządowej, w tym projektów ustaw o zmianie ustawy o Policji, projektów rozporządzeń i zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektów zarządzeń i decyzji Komendanta Głównego Policji,
 7. realizowanie spraw osobowych komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta CBŚP
  i jego zastępców, Komendanta BSWP i jego zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, Komendanta-Rektora i Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców, policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz policjantów oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą, w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji,
 8. prowadzenie dokumentacji kadrowej komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta CBŚP i jego zastępców, Komendanta  BSWP i jego zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, Komendanta-Rektora
  i  Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, w tym akt osobowych,
 9. prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy przenoszonych do/z Policji z/do innych służb mundurowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem oraz delegowaniem policjantów do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości, zgodnie z właściwością Komendanta Głównego Policji,
 11. organizowanie, przygotowywanie materiałów oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów
  i szkoleń dla pracowników Policji z zakresu spraw osobowych,
 12.  rejestrowanie i aktualizowanie danych w zbiorze danych SWOP.Kadra oraz ewidencji osobowej policjantów, o których mowa w lit. h;
 1. Zespołu do spraw Dyscyplinarnych należy w szczególności:
 1. analizowanie i ocena materiałów oraz wniosków pod kątem zasadności zlecania czynności wyjaśniających lub wszczynania postępowań dyscyplinarnych przed przedstawieniem ich Komendantowi Głównemu Policji do decyzji,
 2. analizowanie i ocena postępowań dyscyplinarnych oraz przygotowywanie, w związku z wniesionymi środkami zaskarżenia, projektów orzeczeń Komendanta Głównego Policji w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w KGP, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, CBŚP, BSWP, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych,
 3. ocena spraw w przedmiocie wniesionych środków zaskarżenia na postanowienia wydane przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  i komendantów szkół policyjnych, a także na postanowienia wydane przez Komendanta Głównego Policji, oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tym zakresie,
 4. analizowanie i ocena spraw dyscyplinarnych rozpatrywanych w trybie nadzwyczajnym oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tym zakresie,
 5. opracowywanie standardów postępowania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,
 6. dokonywanie:
 • analizy postępowań dyscyplinarnych oraz przygotowywanie na tej podstawie
  projektów orzeczeń dyscyplinarnych Komendanta Głównego Policji kończących
  postępowania w I instancji,
 • oceny projektów rozstrzygnięć wydawanych w trakcie postępowań dyscyplinarnych
  prowadzonych w KGP,
 • oceny spraw dotyczących wniesionych środków zaskarżenia na postanowienia
  wydane przez rzeczników dyscyplinarnych prowadzących postępowania
  dyscyplinarne w KGP oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta
  Głównego Policji w tym zakresie,
 1. ocena wniosków o przedłużenie terminu czynności dowodowych i przygotowywanie projektów postanowień Komendanta Głównego Policji w tym zakresie,
 2. przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem raportu przed wydaniem przez Komendanta Głównego Policji w I instancji orzeczenia o wymierzeniu kary wydalenia ze służby,
 3. rozpatrywanie skarg dotyczących postępowań dyscyplinarnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i odpowiedzi
  w tym zakresie,
 4. współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi wyznaczonymi przez Komendanta Głównego Policji do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych lub czynności wyjaśniających,
 5. prowadzenie rejestru czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przeciwko policjantom KGP oraz policjantom, w stosunku do których Komendant Główny Policji jest przełożonym dyscyplinarnym,
 6. analizowanie stanu dyscypliny policjantów i przygotowywanie informacji w tym zakresie.
 

 

Powrót na górę strony