BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Psychologów Policyjnych

W Wydziale Psychologów Policyjnych do zadań:

 1. Zespołu Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji należy w szczególności:
 1. koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy psychologów policyjnych w obszarze opieki psychologicznej
  i psychoedukacji w Policji,
 1. udzielanie policjantom KGP, BSWP, BOA i CLKP oraz pracownikom KGP pierwszej pomocy emocjonalnej i pomocy psychologicznej, w tym w sytuacjach kryzysowych określonych w odrębnych przepisach,
 2. prowadzenie psychoterapii policjantów KGP, BSWP, BOA i CLKP oraz pracowników KGP,
 3. sporządzanie psychologicznych analiz dotyczących zjawiska samobójstw w Policji,
 4. prowadzenie psychoedukacji policjantów oraz pracowników KGP, BSWP, BOA i CLKP,
 5. inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie działań w obszarze opieki psychologicznej
  i psychoedukacji w Policji;
 1. Zespołu Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy w szczególności:
 1. koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy psychologów policyjnych w obszarze psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
 2. nadzorowanie badań psychologicznych realizowanych w Policji, w tym administrowanie informatycznym systemem badań psychologicznych stosowanym w doborze kadrowym,
 3. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji i komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie budowania
  i wykorzystania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
 4. uczestniczenie w diagnozowaniu problemów występujących w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
 5. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do określonych komórek organizacyjnych lub na wybrane stanowiska służbowe w Policji oraz uczestniczenie w procedurach doboru wewnętrznego w KGP, BSWP, BOA i CLKP,
 6. przygotowywanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi dla policjantów oraz pracowników KGP BSWP, BOA i CLKP,
 7. uczestniczenie w tworzeniu i modyfikowaniu programów szkolenia zawodowego, przepisów prawnych i procedur
  z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
 8. inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie działań w obszarze psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w Policji,
 9. przeprowadzanie badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych w KGP, BSWP, BOA i CLKP;
 1. Jednoosobowego Stanowiska do spraw Psychologii Policyjnej Stosowanej należy w szczególności:
 1. koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy psychologów policyjnych
  w obszarze psychologii policyjnej stosowanej,
 2. udzielanie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w tym:
 • dokonywanie psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych,
 • udział w opracowywaniu taktyki czynności operacyjno-rozpoznawczych
  i dochodzeniowo-śledczych,
 • sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw i rysopisów psychologicznych osób będących
  w zainteresowaniu Policji,
 • wspomaganie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
  i dochodzeniowo-śledczych,
 1. udzielanie policjantom pomocy w czynnościach administracyjno-porządkowych, w tym:
 • współuczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom
  i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej,
 • udział w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych
  i profilaktycznych,
 • konsultowanie i udział w prowadzonych akcjach i operacjach policyjnych,
 • udział w charakterze konsultanta w prowadzonych negocjacjach policyjnych,
 1. przygotowywanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego z obszaru psychologii policyjnej stosowanej dla policjantów KGP, BSWP, BOA i CLKP,
 2. uczestniczenie w tworzeniu i modyfikowaniu programów szkolenia zawodowego, przepisów prawnych oraz procedur w Policji z obszaru psychologii policyjnej stosowanej,
 3. inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie działań w obszarze psychologii policyjnej stosowanej.

 

Powrót na górę strony