BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia

W Wydziale Koordynacji Doboru i Szkolenia do zadań:

 1. Zespołu Wyszkolenia Strzeleckiego i Sprawności Fizycznej należy w szczególności:
 1. koordynowanie i monitorowanie doskonalenia zawodowego z zakresu strzelań policyjnych, realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji,
 2. opracowywanie wytycznych w sprawie określania zakresu, zasad i przebiegu strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich,
 3. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć, a także przeprowadzanie egzaminów oraz sprawdzianów wiedzy
  i umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną służbową dla policjantów KGP i CLKP,
 4. planowanie, organizowanie i prowadzenie testów sprawności fizycznej dla policjantów KGP i CLKP,
 5. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie sprawności fizycznej z elementami taktyki i technik interwencji dla policjantów KGP i CLKP,
 6. koordynowanie i monitorowanie doskonalenia zawodowego w obszarze sprawności fizycznej, w tym realizacji testu sprawności fizycznej,  prowadzonego w jednostkach organizacyjnych Policji,
 7. współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w obszarze zadań pozostających we właściwości Zespołu;
 1. Zespołu Doboru i Rozwoju Zawodowego Policjantów należy w szczególności:
 1. planowanie, monitorowanie i koordynowanie doboru do służby w Policji,
 2. administrowanie systemem informatycznym wspomagającym proces doboru do służby
  w Policji,
 3. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w KGP, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 4. koordynowanie przeprowadzania doboru na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zarządzanego przez Komendanta Głównego Policji,
 5. doskonalenie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Policji i tworzenie standardów dla policjantów w tym zakresie,
 6. planowanie i koordynowanie przebiegu adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej, realizowanej
  w formie delegowania do czasowego pełnienia służby  w oddziale lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji;
 1. Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego należy w szczególności:
 1. koordynowanie planowania szkoleń zawodowych i centralnego doskonalenia zawodowego przez jednostki szkoleniowe, w tym rozdysponowywanie potrzeb  szkoleniowych,
 2. monitorowanie procesu szkoleń zawodowych oraz centralnego doskonalenia zawodowego, prowadzonych
  w jednostkach szkoleniowych,
 3. koordynowanie opracowywania programów szkolenia i nauczania w zakresie:
 • formalnej oceny wniosków o opracowanie projektu programu szkolenia
  i nauczania,
 • przygotowywania decyzji w sprawie powoływania zespołów programowych,
 • oceny założeń organizacyjno-programowych projektu programu,
 • przygotowywania decyzji w sprawie wdrażania programów,
 1. obserwacja przebiegu egzaminów końcowych szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych i egzaminów oficerskich,
 2. koordynowanie możliwości realizacji doskonalenia zawodowego w jednostkach szkoleniowych dla podmiotów zewnętrznych,
 3.  przeprowadzanie naboru i kierowanie policjantów KGP i BOA na szkolenia zawodowe oraz centralne doskonalenie zawodowe, a także na egzamin oficerski,
 4. monitorowanie organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji,
 5. opiniowanie wniosków policjantów KGP i pracowników KGP oraz policjantów BOA i CLKP, dotyczących urlopów szkoleniowych oraz sporządzanie umów w sprawie urlopów szkoleniowych,
 6. kierowanie policjantów KGP i pracowników KGP oraz policjantów BOA i CLKP na studia I i II stopnia oraz podyplomowe, realizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
 7. monitorowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe w Biurze,
 8. opracowywanie testów wiedzy na postępowanie kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe w KGP.

 

Powrót na górę strony