BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Organizacji Policji

Do zadań Wydziału Organizacji Policji należy w szczególności:

 1. doskonalenie zasad organizacji i zakresów działania jednostek organizacyjnych Policji;
 2. analizowanie i uzgadnianie zmian organizacyjnych i etatowych oraz zorganizowania komórek organizacyjnych KGP
  i jednostek Policji;
 3. doskonalenie zasad naliczeń etatowych i okresowe projektowanie alokacji etatów Policji;
 4. projektowanie struktury organizacyjno-etatowej KGP i BOA oraz uzgadnianie ich regulaminów organizacyjnych;
 5. obsługa w zakresie organizacyjno-etatowym komórek organizacyjnych KGP, BOA, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;
 6. ewidencjonowanie dokumentacji organizacyjno-etatowej jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP;
 7. prowadzenie ewidencji rezerwy etatowej Komendanta Głównego Policji;
 8. projektowanie struktury organizacyjno-etatowej KGP oraz potrzeb kadrowych KGP jako jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji;
 9. koordynowanie procesu opiniowania regulaminów jednostek organizacyjnych Policji oraz jednostek zmilitaryzowanych Policji, wydawanych w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji;
 10. opracowywanie regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej – KGP;
 11. opracowywanie wytycznych dla jednostek organizacyjnych Policji w zakresie sporządzania oraz aktualizacji organizacyjno-etatowej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 12. ewidencjonowanie dokumentacji organizacyjno-etatowej jednostek zmilitaryzowanych Policji;
 13. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, policjantów
  i pracowników Policji zakwalifikowanych na obsadę etatu wojennego jednostki zmilitaryzowanej – KGP;
 14. nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom przewidzianym do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej – KGP;
 15. kwalifikowanie wraz z właściwym terytorialnie wojskowym komendantem uzupełnień  osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych celem zaspokojenia potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej – KGP;
 16. rejestrowanie i aktualizowanie danych w zbiorze danych SWOP.Kadra oraz ewidencjach organizacyjno-etatowych
  w zakresie zmian organizacyjnych i etatowych KGP i BOA;
 17. rozpoznanie i analizowanie potrzeb oraz koordynowanie działań w zakresie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;
 18. współpraca z komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie rekrutacji pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
 19. rozpatrywanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, opiniowanie projektów umów oraz realizowanie zadań wynikających z zawartych umów w KGP;
 20. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla członków korpusu służby cywilnej w KGP;
 21. organizowanie i koordynowanie procesu wartościowania stanowisk w służbie cywilnej w KGP;
 22. koordynowanie przebiegu służby przygotowawczej w korpusie służby cywilnej w KGP;
 23. koordynowanie szkoleń w ramach służby przygotowawczej dla członków korpusu służby cywilnej w KGP.
Powrót na górę strony