BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Legislacji

Do zadań Wydziału Legislacji należy w szczególności:

 1. koordynowanie prac legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych, projektów stanowisk Rządu oraz projektów założeń projektów ustaw dotyczących Policji;
 2. opracowywanie legislacyjne lub opiniowanie w zakresie techniki prawodawczej projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne KGP oraz nadawanie projektom dalszego biegu legislacyjnego;
 3. udział w pracach zespołów powołanych do opracowania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Policji;
 4. przygotowywanie stanowiska Komendanta Głównego Policji do nadesłanych projektów aktów prawnych na podstawie opinii zebranych w procesie konsultacji z jednostkami organizacyjnymi Policji i właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP; 
 5. udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących Policji, prowadzonych przez komisje i podkomisje parlamentarne oraz inne komisje i zespoły;
 6. udział w opracowywaniu, opiniowanie i koordynowanie uzgadniania projektów założeń projektów ustaw;
 7. monitorowanie prac legislacyjnych dotyczących projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, pozostających we właściwości Policji;
 8. opracowywanie tekstów jednolitych aktów normatywnych wydawanych przez Komendanta Głównego Policji;
 9. redagowanie, składanie i wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP;
 10. sporządzanie w formacie XML dokumentów elektronicznych zawierających projekty aktów normatywnych i innych aktów prawnych;
 11. udział w opracowywaniu tekstów jednolitych aktów normatywnych oraz wykonywanie czynności związanych
  z monitorowaniem prac legislacyjnych;
 12. ewidencjonowanie aktów prawnych Komendanta Głównego Policji oraz porozumień, listów intencyjnych i deklaracji, zawieranych i wydawanych przez Komendanta Głównego Policji; 
 13. prowadzenie i aktualizowanie Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji; 
 14. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych Policji, policjantom i pracownikom Policji oraz podmiotom zewnętrznym m. in. sądom i prokuraturom informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji oraz ich udostępnianie;
 15. prowadzenie rejestrów upoważnień, pełnomocnictw i pełnomocnictw procesowych udzielanych przez Komendanta Głównego Policji;
 16. ewidencjonowanie i przechowywanie oryginałów aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, którym nadano klauzulę tajności;
 17. opracowywanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów lub porozumień międzynarodowych dotyczących Policji;
 18. opracowywanie opinii prawnych dotyczących międzynarodowej współpracy policyjnej;
 19. konsultowanie i opiniowanie  projektów aktów prawnych dotyczących Policji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska;
 20. udział w spotkaniach o charakterze międzynarodowym, związanych z opracowywaniem aktów prawnych dotyczących Policji;
 21. koordynowanie analiz obowiązującego prawa międzynarodowego pod względem jego wpływu na wykonywanie zadań Policji;
 22. inicjowanie prac legislacyjnych wynikających z analiz, o których mowa w pkt 21, w szczególności w zakresie harmonizacji krajowego prawa policyjnego z systemem prawa Unii Europejskiej oraz prawa stanowionego przez organy organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska;
 23. koordynowanie i opiniowanie spraw związanych z postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 24. organizowanie i koordynowanie procesu realizacji spraw z zakresu interpelacji i interwencji parlamentarzystów kierowanych do Komendanta Głównego Policji;
 25. koordynowanie opracowywania stanowisk w odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;
 26. przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych, w których bierze udział Komendant Główny Policji lub jego zastępcy;
 27. sporządzanie na potrzeby kierownictwa Komendy Głównej Policji bieżących informacji na temat planowanych posiedzeń komisji i podkomisji parlamentarnych w zakresie właściwości Policji;
 28. koordynowanie udziału przedstawicieli Policji w pracach parlamentarnych.
Powrót na górę strony