BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Pomocy Prawnej

Do zadań Wydziału Pomocy Prawnej należy wykonywanie zadań z obszaru właściwości komórek organizacyjnych KGP i BOA, a w szczególności:

 1. interpretacja przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji Komendanta Głównego Policji, a wymagających opinii prawnej;
 2. zapewnianie pomocy prawnej Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom, Dowódcy BOA i jego zastępcom;
 3. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych kierownictwu KGP i BOA;
 4. zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi
  w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych KGP oraz BOA;
 5. sporządzanie opinii prawnych i dokonywanie interpretacji przepisów prawnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP;
 6. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów porozumień z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami oraz projektów umów zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, Dowódcę BOA i kierowników komórek organizacyjnych KGP, działających z upoważnienia Komendanta Głównego Policji;
 7. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów upoważnień, udzielanych przez Komendanta Głównego Policji kierownikom komórek organizacyjnych KGP oraz Dowódcy BOA;
 8. inspirowanie zmian aktów prawnych dotyczących Policji na podstawie wniosków wynikających z interpretacji tych aktów;
 9. przygotowywanie informacji dla Komendanta Głównego Policji i jego zastępców o aktualnym stanie prawa dotyczącego Policji.
Powrót na górę strony