BKSiOP - Struktura i zadania

Zadania Wydziału Ogólnego

Do zadań Wydziału Ogólnego należy w szczególności:

1)    sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem zbioru danych SWOP.Kadra, w tym gromadzenie i analizowanie informacji o awariach i błędach oprogramowania oraz zgłaszanie ich do podmiotu zapewniającego wsparcie eksploatacji tego zbioru danych;

2)    wykonywanie czynności administrującego zbiorem danych SWOP.Kadra;

3)    współpraca z koordynatorami jakości danych zbiorów SWOP w celu zapewnienia poprawnego działania systemu;

4)    udzielanie wsparcia merytorycznego lokalnym koordynatorom jakości danych zbioru danych SWOP.Kadra oraz, w razie potrzeby, bezpośrednio użytkownikom tego zbioru danych z KGP i innych jednostek organizacyjnych Policji;

5)    projektowanie zmian i nowych funkcjonalności zbioru danych SWOP.Kadra oraz koordynowanie tego procesu w Policji, tworzenie dokumentacji projektowej, zgłaszanie projektów do realizacji oraz odbiór ich wykonania;

6)    aktualizowanie „Katalogu ról” dla użytkowników zbioru danych SWOP.Kadra;

7)    opracowywanie wytycznych i procedur rejestracji oraz korzystania z danych w zbiorze danych SWOP.Kadra oraz tworzenie rozwiązań służących ochronie danych osobowych w tym zbiorze danych;

8)    nadzór nad jakością przetwarzanych danych w SWOP.Kadra w KGP oraz jednostkach organizacyjnych Policji;

9)    aktualizowanie katalogów centralnych oraz nadzór nad aktualizowaniem katalogów centralnych zbioru danych SWOP.Kadra;

10)  administrowanie bazą centralną SWOP i lokalną SWOP („KGP”), w tym zakładanie kont użytkownikom i nadawanie im uprawnień do pracy w zbiorach danych tych baz;

11)  organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego z obsługi zbioru danych SWOP.Kadra dla użytkowników z KGP i innych jednostek organizacyjnych Policji;

12)  eksport i import danych osób przenoszonych między KGP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;

13)  przygotowywanie sprawozdań, informacji, danych statystycznych i analiz z zakresu danych gromadzonych w zbiorze danych SWOP.Kadra, w tym sporządzanie Meldunku o stanie kadr Policji;

14)  przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w KGP i w BOA;

15)  opracowywanie projektów decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej oraz umarzających postępowania o udostępnienie informacji publicznej;

16)  rozpatrywanie odwołań od decyzji z zakresu dostępu do informacji publicznej wydawanych przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;

17)  prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji i Dowódcy BOA w Biuletynie Informacji Publicznej oraz nadzór nad terminowością i integralnością publikowanych informacji publicznych;

18)  analizowanie zasobu informacyjnego Komendy Głównej Policji, w celu oceny możliwości publikacji w centralnym repozytorium informacji publicznej;

19)  inicjowanie i kształtowanie dobrych praktyk podnoszących efektywność realizowania zadań z zakresu dostępu do informacji publicznej przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i jednostki organizacyjne Policji;

20)  koordynowanie spraw i zagadnień o charakterze ogólnym w Biurze – wspólnych dla wydziałów;

21)  obsługa kancelaryjno-biurowa, administracyjno-gospodarcza, logistyczna i informatyczna Biura – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP oraz sekretarsko-biurowa i transportowa dyrektora Biura i jego zastępców;

22)  współpraca z Biurem Finansów w zakresie zbiorczego, cyklicznego przekazywania zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji Biura w celu właściwego naliczenia uposażeń oraz sporządzanie comiesięcznych wykazów dotyczących przepracowanego czasu służby i pracy, w tym w godzinach nadliczbowych i nocnych;

23)  koordynowanie zagadnień związanych z ewidencją czasu służby i pracy przez policjantów i pracowników Policji Biura, terminowością wykonywania badań profilaktycznych, szkoleń BHP oraz upływem ważności  poświadczeń bezpieczeństwa;

24)  prowadzenie ewidencji sprzętu techniki policyjnej i kwatermistrzowskiego oraz informatycznego użytkowanego w Biurze;

25)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

26)  prowadzenie strony internetowej Biura;

27)  realizowanie zadań wynikających z planowania w ramach budżetu zadaniowego oraz kontroli zarządczej w zakresie właściwości Biura;

28)  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w Biurze wyrządzonych w mieniu KGP;

29)  udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych z zakresu właściwości wydziału.

Powrót na górę strony