Wydział Ochrony Pracy

Wydział Ochrony Pracy

Do zadań Wydziału Ochrony Pracy należy w szczególności:

  1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP;
  2. bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  3. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  4. prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników KGP;
  5. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
  6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
  7. realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w KGP oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;
  8. organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów i pracowników KGP;
  9. organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.

 

KONTAKT

tel. sekretariat  47 72 125 46

fax. sekretariat  47 72 129 94

e-mail: wop.kgp@policja.gov.pl

 

KIEROWNICTWO

 

Naczelnik

asp. szt. lek. Agnieszka Ludwisiak

tel. 47 72 124 35

 

 

Wydział Ochrony Pracy (zakres działania):

 

- bezpieczeństwo i higiena służby/pracy;

- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa służby/pracy;

- medycyna pracy;

- Ratownictwo Medyczne w Policji.

 

Powrót na górę strony