Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku A Komendy Głównej Policji przy ul. Taborowej 33B

Wartość projektu: 1 508 215,80 zł, w tym finansowanie: 1 197 395,68 zł, współfinansowanie: 310 820,12 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0106/17 podpisana 28 grudnia 2018 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu: Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Warszawy poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze oraz oświetlenia. Poprawa efektywności energetycznej będzie skutkować wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku. 

Działania

 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ornitologicznej,
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachu,
  • wymiana okien i montaż 148 szt. nawiewników,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • wymiana bram garażowych,
  • wymiana instalacji c.w.u.
  • wymiana instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego wraz z regulacją hydrauliczną instalacji po ociepleniu budynku,
  • modernizacja oświetlenia na LED i montaż automatyki,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Opracowanie audytu ex-post,
 • Działania informacyjno - promocyjne.

Aktualności:

 • 20 marca 2020 r. podpisano Aneks nr 1, w którym zwiększono wartość projektu.
 • 21 października 2021 r. podpisano Aneks nr 2, wydłużono termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r.
 • 14 września  2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. 
 • Trwają prace budowlane.

Komenda Główna Policji informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń.
 

do góry