Warszawa: Reaguj. Powiadom. Nie toleruj. - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawa: Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.

Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Profesjonalizm, partnerstwo, współpraca i pomoc społeczeństwu. Wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa na terenie całej Warszawy. To najważniejsze cele, jakie postawiła sobie Stołeczna Policja wprowadzając w życie nowy program "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.". Nowa akcja warszawskich funkcjonariuszy rozpocznie się od grudnia.

Celem strategicznym dla Policji jest poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie porządku publicznego. Dlatego funkcjonariusze opracowują nowe, skuteczniejsze i efektywniejsze programy prewencyjne, które mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo na ulicach. Dzięki tym posunięciom policjanci są w stanie poszerzyć grono adresatów i współpracowników tego typu akcji. Program "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj" ma na celu wykształcenie w społeczeństwie poszanowania prawa, poprzez reakcję mieszkańców na przestępstwa oraz akty chuligaństwa. Efektem tego programu będzie wzrost wzajemnego zaufanie pomiędzy Policją a społeczeństwem. Akcja "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj" ma długo falowy zasięg, będzie trwał do 2007 roku.

Główne założenia akcji "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj." to:

REAGUJ

-uświadomienie społeczności lokalnej szczególnej roli reakcji obywateli celem zmniejszenia zagrożenia wykroczeniami, przestępstwami oraz patologiami społecznymi.

- propagowanie wśród mieszkańców idei nie pozostawania obojętnym na łamanie prawa, zwracania uwagi na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

POWIADOM

-aktywizacja społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu poprzez zachęcanie do przekazywania informacji Policji i innym odpowiedzialnym służbom o wszelkich zauważonych przestępstwach i patologiach w najbliższym otoczeniu.

NIE TOLRUJ

- podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i wiedzy na temat skutecznych możliwości przeciwdziałania im. edukacja społeczności lokalnej

- nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w tym zakresie oraz zainteresowanych tematyką działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym

- identyfikowanie potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i dążenie do odpowiedniego kształtowania porządku publicznego

- dążenie do przekonania obywateli, że brak ich tolerancji na łamanie prawa spowoduje poprawę ładu i porządku publicznego.

Program "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj" adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli mediów.

Nowa akcja Policji będzie prowadzona równolegle z wcześniej rozpoczętymi programami prewencyjnymi, jak chociażby "Bez tolerancji", "Bezpieczna Szkoła", czy też "Zapnij Pasy".

Zapamiętaj: Reaguj! Powiadom! Nie toleruj!

Powrót na górę strony
Polska Policja