Wydział Rachunkowości i Analiz - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Rachunkowości i Analiz

Zadania:

1) pełnienie nadzoru nad poprawnością sprawozdań budżetowych i finansowych, sporządzanych przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji oraz innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych poprzez:

a) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych w ujęciu paragrafowym oraz zadaniowym,

b) sporządzanie łącznego, rocznego sprawozdania finansowego Policji;

2) sporządzanie łącznego projektu planu finansowego oraz łącznych sprawozdań budżetowych z wykonania planu finansowego Funduszu Wsparcia Policji;

3) bieżące monitorowanie prawidłowości realizacji planów finansowych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz sporządzanie miesięcznych analiz wykonania tych planów;

4) sporządzanie kwartalnych i rocznych analiz wykonania budżetu Policji;

5) sporządzanie kwartalnych zbiorczych informacji o darowiznach przyjętych przez Policję;

6) sporządzanie informacji finansowych z zakresu przygotowań obronnych Policji;

7) pełnienie nadzoru merytorycznego nad systemem finansowo-księgowym użytkowanym w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) opracowywanie i aktualizowanie zasad rachunkowości dla dysponentów budżetu Policji;

9) obsługę Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie sprawozdawczości;

10) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową instytucji gospodarki budżetowej i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

11) sprawowanie nadzoru nad poprawnością metodyczną budżetu zadaniowego w jednostkach organizacyjnych Policji;

12) przygotowywanie wytycznych finansowych oraz założeń do opracowywania celów i mierników w układzie budżetu zadaniowego realizowanego przez jednostki organizacyjne Policji;

13) analizę finansową realizacji celów głównych i cząstkowych działalności Policji w zakresie zarządzania przez priorytety Komendanta Głównego Policji;

14) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-126-12; fax (22) 60-126-95

 
Powrót na górę strony