Wydział Wydatków Osobowych - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Wydatków Osobowych

Zadania:

1) planowanie, naliczanie oraz ewidencjonowanie należności pieniężnych dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz osób pobierających świadczenie pieniężne w zamian zaopatrzenia emerytalnego, obejmujących w szczególności: uposażenia/wynagrodzenia, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałty z tytułu przeniesienia służbowego, zasiłki osiedleniowe, odprawy pośmiertne, nagrody uznaniowe/motywacyjne, dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za niewykorzystany przejazd raz w roku policjantów i członków ich rodzin oraz równoważniki pieniężne na przejazd do miejsca zamieszkania i z powrotem policjantów skie-rowanych na studia lub przeszkolenie;

2) opracowywanie, we współpracy z komórką właściwą do spraw osobowych Gabinetu Komendanta Głównego Policji założeń do polityki kadrowo-płacowej Komendanta Głównego Policji;

3) prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach o finansach publicznych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;

4) ewidencjonowanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym od umów zleceń;

5) zgłaszanie do ubezpieczeń policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz członków ich rodzin, dokonywanie zmian danych identyfikacyjnych w tych zgłoszeniach oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji;

6) obsługę funduszu nagród i zapomóg Komendanta Głównego Policji;

7) obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Komendy Głównej Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

9) obsługę Funduszu Prewencyjnego PZU pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji;

10) prowadzenie rozliczeń finansowych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

11) obsługę finansową policjantów pełniących służbę poza granicami kraju, w szczególności naliczanie i wypłata należności przysługujących z tytułu delegowania.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-130-76; fax (22) 60-117-60
  e-mail: wwo.bf@policja.gov.pl
Powrót na górę strony