Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 - Fundusze pomocowe - Policja.pl

Fundusze pomocowe

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020

 

 I. Ogólna informacja na temat Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 - instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. (Żródło: Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FBW, opracowany przez COPE MSWiA)

Celem ogólnym instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:

 • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
 • Zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Wnioskodawcy projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków FBW ubiegają się o wsparcie na poziomie do 75%.

 

II. Projekty Komendy Głównej Policji zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020

 1. Wsparcie modernizacji mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji
 2. Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych
 3. Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych
 4. Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP
 5. Obserwacja transgraniczna
 6. Modernizacja sieci MAN MEWA
 7. Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów
 8. Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą
 9. Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych
 10. Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP
 11. Automatyczny System Identyfikacji Broni kompatybilny z siecią Interpol

 

Tytuł projektu: "Wsparcie modernizacji mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji"

Wartość projektu: 10 677 358 zł, w tym finansowanie: 8 008 018,50 zł, współfinansowanie: 2 669 339,50 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 11/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada przebudowę systemu autoryzacji funkcjonariuszy korzystających z mobilnych terminali noszonych – MTN (rezygnacja z kart kryptograficznych na rzecz centralnego systemu nadawania uprawnień); budowę systemu zarządzania urządzeniami pozwalającego automatycznie i w sposób zdalny konfigurować i aktualizować urządzenia; budowę nowej aplikacji Klienta Mobilnego Systemu Wspomagania Dowodzeniem (dostosowanej i dedykowanej dla nowych urządzeń oraz wykorzystującej funkcjonalność nowoczesnych MTN); zakup MTN nowego typu wyposażonych w czytniki kodów na dokumentach (umożliwiające zeskanowanie np. jednowymiarowego kodu kreskowego czy dwuwymiarowego kodu QR lub kodu maszynowego MRZ); przygotowanie kadry trenerów do przeszkolenia funkcjonariuszy, którzy będą korzystać z nowych urządzeń.

 

Tytuł projektu: "Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych"

Wartość projektu: 849 620 zł, w tym finansowanie: 637 215 zł, współfinansowanie 212 405 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 9/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. W ramach projektu zostanie zwiększony potencjał negocjacyjny negocjatorów policyjnych poprzez zakup specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych w dwóch modelach oraz przeszkolenie negocjatorów w zakresie komunikacji przy użyciu tych specjalistycznych narzędzi. Dzięki temu rozwiązaniu skróci się czas przekazywania informacji pomiędzy członkami zespołu negocjacyjnego a dowodzącym działaniami policyjnymi, co przełoży się na skrócony czas podjęcia działań zapobiegawczych niezbędnych podczas reakcji w sytuacjach kryzysowych, podczas których sprawca deklaruje chęć podjęcia działań przestępczych związanych z wzięciem i przetrzymywaniem zakładników, groźbą użycia przez sprawcę broni lub niebezpiecznego narzędzia albo materiału w stosunku do osób i mienia. Wskazane urządzenie pozwoli także na poprawę komunikacji z samym sprawcą incydentu.

 

Tytuł projektu: "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych"

Wartość projektu: 3 985 750 zł, w tym finansowanie 2 989 312,50 zł, współfinansowanie 996 437,50 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 10/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt obejmuje zwiększenie liczby licencji na użytkowane w Policji oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej (wraz z rozszerzeniem funkcjonalności) dla komórek ds. analizy kryminalnej KGP/KWP/KSP oraz WAK CBŚP, które będą przypisane do zakupionych w ramach projektu wysokowydajnych stanowisk komputerowych. Projekt zakłada również przeszkolenie użytkowników końcowych oprogramowania w zakresie sporządzania analiz, co przyniesie zwiększenie potencjału wykonywania analiz operacyjnych i strategicznych w oparciu o dane geoprzestrzenne. Efektami tych działań będą: większe możliwości pozyskiwania oraz gromadzenia informacji niezbędnych do analizy strategicznej i operacyjnej opartej na tych danych, skrócenie czasu sporządzania analiz, mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu oraz niepełnego przedstawienia wyniku na mapach, większa liczba przestrzennych analiz do wykorzystywania w działaniach Policji.

 

Tytuł projektu: "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP"

Wartość projektu: 477 620 zł, w tym finansowanie: 358 215 zł, współfinansowanie: 119 405 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 7/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada zapewnienie 17-tu Zarządom Terenowym CBŚP łączności z Europolem poprzez: rozbudowę infrastruktury sieciowej (podlegającą akredytacji przez ABW), adaptację pomieszczeń oraz uruchomienie stanowisk dostępowych w każdej jednostce. Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostaną przeprowadzone odpowiednie szkolenia: dla kadry etatowej z zakresu produktów i usług Europolu, dla użytkowników końcowych z zakresu obsługi aplikacji SIENA i systemu EIS oraz certyfikowane szkolenie Train-the-Trainer dla przyszłych trenerów SIENA/EIS.

 

Tytuł projektu: "Obserwacja transgraniczna"

Wartość projektu: 6 549 086 zł, w tym finansowanie: 4 911 814 zł, współfinansowanie: 1 637 272 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 13/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada: zwiększenie stopnia wykorzystania przez polską Policję środków technicznych i metod stosowanych w procesie obserwacji transgranicznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia i dokumentowania obserwacji, podniesienie możliwości personalnych funkcjonariuszy (szkolenia), jak również skonkretyzowanie schematów współdziałania zgodnie z zapisami w Konwencji Schengen; udoskonalenie systemu koordynacji obserwacji transgranicznej, podniesienie wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy w zakresie wykorzystania systemów wsparcia techniki operacyjnej, szybkiego reagowania oraz współpracy z BMWP KGP oraz Biurem SIRENE. Usprawnienie wspólnych działań ze Strażą Graniczną podczas bezpośredniej współpracy przygranicznej; przeprowadzenie kaskadowych szkoleń z wykonywania dokumentacji foto-audio-video w okresie utrzymania projektu w ramach własnych przedsięwzięć szkoleniowych; wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przestępczości transgranicznej podczas wspólnych działań Policji polskiej i krajów UE oraz Straży Granicznej.

 

Tytuł projektu: "Modernizacja sieci MAN MEWA"

Wartość projektu: 2 145 000 zł, w tym finansowanie: 1 608 750 zł, współfinansowanie: 536.250 zł.    

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 12/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt obejmuje działania zmierzające do zwiększenia niezawodnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej MAN, która utrzymuje łączność Policyjnych Centrów Przetwarzania Danych na terenie Warszawy. Realizacja projektu umożliwi także dostęp Policji i innym uprawnionym podmiotom administracji państwowej do zasobów informatycznych utrzymywanych przez Policję, w tym systemów podmiotów zewnętrznych. Realizacja założeń projektu zagwarantuje: niezależność dostępu do systemów policyjnych w przypadku awarii włókna światłowodowego lub pośredniego węzła sieci, z wykorzystaniem którego świadczone są usługi; zwiększenie przepustowości szkieletu sieci ze względu na zastosowanie interfejsów Ethernet 40 Gb/s w szkielecie; wysoką dostępność zasobów w policyjnych ośrodkach przetwarzania danych oraz usług realizowanych przez sieć; zwiększenie ilości portów dostępowych Ethernet 1 Gb/s; możliwość realizacji usług dostępowych na interfejsach dostępowych Ethernet 10 Gb/s; możliwość zwiększenia liczby ruchu sieciowego do systemów policyjnych oraz wpisów i sprawdzeń w Krajowym Systemie Informatycznym.

 

Tytuł projektu: "Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów"

Wartość projektu: 5 457 000 zł, w tym finansowanie: 4 092 750 zł, współfinansowanie: 1 364 250 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 14/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem technologicznym. Zadaniem projektowanego rozwiązania będzie wdrożenie rozwiązań informatycznych polegających na zastąpieniu opisu śladów i przedmiotów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy Policji oznaczaniem kodem graficznym QR (ang. Quick Response Code-alfanumeryczny matrycowy kod graficzny) wygenerowanym przy wykorzystaniu systemu ERCDŚ. Wygenerowany kod będzie drukowany na wykazie dowodów rzeczowych oraz na specjalnej etykiecie samoprzylepnej i umieszczany na opakowania śladów/dowodów. Ponadto każdy technik kryminalistyki i inny funkcjonariusz będzie miał możliwość wygenerowania i wydrukowania kodu kreskowego „Barcode” identyfikującego tego Policjanta i naklejenia go na metryczkę lub opakowanie zabezpieczonego przez siebie śladu lub przedmiotu. Wydrukowany kod, także na specjalnej etykiecie samoprzylepnej, zastąpi stosowany dotychczas lak lub silikon.

 

Tytuł projektu: "Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą"

Wartość projektu: 1 423 100 zł, w tym finansowanie 1 067 325 zł, współfinansowanie 355 775 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 8/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Celem projektu jest znaczące zwiększenie możliwości zwalczania przestępstw komputerowych, cyberprzestępczości oraz przestępczości zorganizowanej poprzez budowę zintegrowanego centralnego systemu informacji o plikach (haszach) związanych z działalnością przestępczą (zwanego dalej Centralnym Systemem Haszy – CSH). Budowa systemu ma na celu gromadzenie w specjalnej bazie haszy plików zawierających treści przestępcze np. pedofilskie. Baza zostanie wykorzystana w codziennej analizie i pozwoli na natychmiastową identyfikację cyfrowych treści przestępczych, które znajdują się już w bazie oraz identyfikację plików, których analiza jest zbędna z uwagi na to, że nie zawierają one istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej danych. Powyższe wpłynie na znaczące skrócenie czasu pracy organów ścigania w odniesieniu do analiz informatycznych przy jednoczesnym wielokrotnym wzroście ich skuteczności. System pozwoli także na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (opartych na haszach). Zostanie również przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania budowanego systemu CSH, rozszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej najnowszych trendów informatyki śledczej, przestrzegania nowej procedury i rozwoju umiejętności analizy śledczej w tym zakresie.

 

Tytuł projektu: "Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych"

Wartość projektu: 2 739 200 zł, w tym finansowanie 2 054 400 zł, współfinansowanie 684 800 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie finansowe nr 15/PL/2017/FBW podpisane 30 maja 2017 r. Celem projektu jest opracowanie dedykowanego, kompleksowego i zautomatyzowanego oprogramowania pozwalającego na jak najszybsze i najpełniejsze zabezpieczanie danych cyfrowych (poprzez tworzenie kopii binarnych oraz zabezpieczanie śladów ulotnych) na miejscu zdarzenia przy użyciu nowatorskich metod „sifting collectors” oraz „rapid sampling”. Oprogramowanie pozwoli również na zabezpieczanie szeregu danych ulotnych oraz na ich natychmiastową wstępną analizę. W efekcie realizowanego projektu powstanie nowoczesne narzędzie informatyczne, które w sposób znaczący zwiększy efektywność i zakres zabezpieczanych przez organy ścigania danych cyfrowych. W celu wdrożenia innowacyjnego oprogramowania niezbędne będzie podniesienie kompetencji pracowników i funkcjonariuszy organów ścigania w tym zakresie poprzez przeprowadzenie szkolenia.

 

Tytuł projektu: "Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP"

Wartość projektu: 20 068 849 zł, w tym finansowanie 15 051 637 zł, współfinansowanie 5 017 212 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 20/PL/2017/FBW podpisane 6 listopada 2017 r. Projekt zakłada wdrożenie: wysokowydajnego systemu dedykowanego do pozyskiwania i analizy danych między innymi przesyłanych przez sieci komputerowe oraz zapisanych w urządzeniach mobilnych i komputerowych; 3-ch mobilnych laboratoriów taktycznych, umożliwiających pobieranie i analizę danych w trakcie działań w sposób zgodny z zasadami informatyki śledczej; 18-tu zestawów urządzeń nowej generacji do pobierania informacji,  umożliwiających terenowym jednostkom oraz centrali CBŚP pozyskiwanie i analizę danych z nowoczesnych urządzeń mobilnych (zatrzymanych/przejętych). Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące techniki i nowoczesnego podejścia do gromadzenia informacji oraz nauka obsługi systemów i programów.

 

Tytuł projektu: "Automatyczny System Identyfikacji Broni kompatybilny z siecią Interpol"

Wartość projektu: 11 919 257 zł, w tym finansowanie 8 939 443 zł, współfinansowanie 2 979 814 zł.

Ogólna charakterystyka projektu: Porozumienie Finansowe nr 19/PL/2017/FBW podpisane 6 listopada 2017 r. Projekt zakłada zakup narzędzia dla Policji, satysfakcjonującego pod względem technologicznym i funkcjonalnym, kompatybilnego z systemem IBIN (INTERPOL Ballistic Information Network). Urządzenie, którego podstawą jest nowoczesna platforma zbierająca i przechowująca cyfrowe obrazy pocisków i łusek oraz dokonująca zautomatyzowanych przeszukań w technologii 3D, dzięki czemu prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanego wyniku jest znacznie większe niż w tradycyjnej. Serwery bazodanowe systemu są w stanie zarejestrować kilkaset tysięcy obrazów łusek i pocisków. System będzie w pełni zgodny z wymogami technicznymi sieci wymiany IBIN.

 

 • Policja 997
  Policja 997

 

Powrót na górę strony