Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Policja.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Policja.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

 

NACZELNIK
nadkom. Michał BIAŁĘCKI

ZASTĘPCA NACZELNIKA
kom. Paweł Bańkowski

Sekretariat:
tel. (22) 60-159-58
fax: (22) 60-141-17

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

 1. koordynowanie oraz nadzorowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez jednostki
  i komórki organizacyjne Policji, w sprawach o skomplikowanym charakterze;
 2. monitorowanie działań komórek dochodzeniowo-śledczych Policji i dokonywanie ocen stopnia osiągania celów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 3. monitorowanie użyteczności wzorów formularzy procesowych oraz inicjowanie ich zmian;
 4. monitorowanie prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji rejestrów ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo
  -Śledczych;
 5. inicjowanie działań mających na celu modyfikację Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych;
 6. opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego;
 7. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości wydziału;
 8. określanie metodyki wykonywania przez jednostki i komórki organizacyjne Policji czynności dochodzeniowo-śledczych;
 9. współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie usprawniania systemu prawnokarnego;
 10. przygotowywanie dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji informacji o nowych regulacjach prawnych i o orzecznictwie sądowym, dotyczących problematyki pozostającej we właściwości wydziału;
 11. udział w rozstrzyganiu sporów o właściwość miejscową w sprawach nieobjętych nadzorem prokuratora wszczętych między komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji lub jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi w terytorialnym zasięgu działania różnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
 12. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału.
Do zadań  Zespółu do spraw Przestępstw Niewykrytych należy w szczególności:
 1. typowanie postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu niewykrycia sprawców, dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz spraw poszukiwawczych dotyczących zaginięć osób, które prowadzone były na terenie całego kraju w celu dokonania ich analizy i zainicjowania czynności zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawców,
 2. realizowanie czynności procesowych w trybie art. 327 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.) w sprawach, o których mowa w lit. a, we współpracy z właściwymi  miejscowo i rzeczowo jednostkami prokuratury oraz prowadzenie podjętych po umorzeniu śledztw powierzonych przez prokuraturę,
 3. zlecanie wykonania analiz kryminalnych na potrzeby prowadzonych spraw,
 4. prowadzenie, w ramach realizowanych spraw, czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 5. współpraca z instytucjami i ośrodkami badawczymi oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki, pomocnymi w wykrywaniu sprawców przestępstw,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie wykonywanych czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach wytypowanych przez Zespół do spraw Przestępstw Niewykrytych,
 7. koordynacja pracy komórek organizacyjnych do spraw przestępstw niewykrytych, funkcjonujących w strukturach komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.”.

 

 

Powrót na górę strony