Szkolenia: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Aktualności Szkolenia Oferty pracy Linki
       

Szkolenia:

Data publikacji 19.02.2018

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL we współpracy z Belgijską Policją Federalną ogłosiła nabór kandydatów do udziału w szkoleniu dla ekspertów dotyczącego następstw ataków terrorystycznych, pn. "Aftermath of Attack". Szkolenie odbędzie się w Belgii (Bruksela) w dniach 8 – 13 grudnia 2019 r. Przylot uczestników planowany jest 8 grudnia br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania zajmujący się przeciwdziałaniem i niwelowaniem następstw ataków terrorystycznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, rolę techników kryminalistyki oraz różne aspekty komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami, a także wymianę informacji i współpracę międzynarodową ww. zakresie. Istotnym elementem szkolenia, poza prezentacjami teoretycznymi, będą zajęcia praktyczne na terenie portu lotniczego w Brukseli.
Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Kadr ABW oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 października 2019 r. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu operacyjnego

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu operacyjnego – „Operational Intelligence Analysis Training”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 25 – 29 listopada 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ściągania, z zakresu analizy i wywiadu operacyjnego. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzenie wiedzy z zakresu analizy i wywiadu operacyjnego, zapoznanie z modelami i obowiązującymi procedurami w poszczególnych państwach członkowskich, a także wypracowanie wspólnych standardów i najlepszych praktyk. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 osoby oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Możliwość delegowania dodatkowych uczestników będzie uzależniona od zaistnienia wakatów. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 października 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Kurs CEPOL dot. narkotyków syntetycznych i substancji psychoaktywnych

W dniach 10-13 grudnia br. w Budapeszcie organizowany jest kurs CEPOL poświęcony problematyce narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych (tłum. z jęz. ang. Synthetic drugs and new psychoactive substances). Ww. szkolenie stanowi realizację jednego z postulatów ujętych w Operacyjnych Planach Działania na 2019 r. (OA 3.2) w ramach cyklu EU Policy Cycle. Celem jego realizacji jest poprawa współpracy służb bezpieczeństwa państw członkowskich poprzez przybliżenie obecnych trendów oraz modus operandi zorganizowanych grup przestępczych, wprowadzających na rynek UE narkotyki syntetyczne i substancje psychoaktywne.

Grupę docelową ww. szkolenia stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa państw członkowskich UE oraz państw trzecich, właściwi merytorycznie i posiadający doświadczenie w ww. zakresie. Dodatkowym wymogiem jest posługiwanie się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. Każdemu z państw członkowskich UE przysługuje prawo zgłoszenia jednego - dwóch uczestników. Udział dodatkowych przedstawicieli będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Rezerwacji i wykupienia biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP, CLKP oraz CBŚP. Nabór prowadzą również Biuro Kadr i Szkolenia KGSG oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej PK. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 października br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.


Projekty Szkoleniowe SIRENE

 

[więcej]
 

 

 

         

 

Powrót na górę strony
Polska Policja