Aktualności: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Prawo Szkolenia Oferty pracy Galeria
Aktualności Linki Nowe wyzwania związane z SIS II   
       

Aktualności:

Data publikacji: Data publikacji 21.06.2016

Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Chinach

W dniach 11-12 grudnia br. w m. Lianyungang (Prowincja Jiangsu, Chiny) delegacja polskiej Policji w składzie: nadkom. Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, mł. insp. Piotr Nepelski – Dyrektor Instytutu Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz podinsp. Dariusz Skowronek – radca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP na zaproszenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczyła w „3 Międzynarodowym Forum Współpracy Organów Ścigania na temat Bezpiecznego Korytarza Nowego Euroazjatyckiego Mostu Lądowego”.

(więcej)


Wizyta studyjna przedstawicieli MSW Republiki Mołdawii

W dniach 14-16 listopada 2017 r. Komenda Główna Policji gościła przedstawicielki resortu spraw wewnętrznych Republiki Mołdawii w ramach wizyty studyjnej odnośnie promowania i wzmacniania roli kobiet w służbach mundurowych organizowanej w ramach instrumentu Komisji Europejskiej TAIEX.

Celem przedsięwzięcia było nie tylko przedstawienie zagranicznym partnerom polskich doświadczeń i wypracowanych rozwiązań w zakresie równouprawnienia płci oraz wzmacniania roli kobiet, ale także zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami i planami strony mołdawskiej.

(więcej)


Delegacja polskiej Policji uczestniczy w obradach 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu
W Narodowym Centrum Kongresowym w Pekinie trwają obrady 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczy między innymi delegacja polskiej Policji.

W tegorocznej sesji bierze udział około tysiąca delegatów reprezentujących 156 państw członkowskich, w tym 62 szefów policji oraz 30 ministrów reprezentujących resorty bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Obecni są również przedstawiciele wielu organizacji międzynarodowych. Polską Policję reprezentują nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, mł. insp. Łukasz Wiliński - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Mateusz Walczak - kierownik Sekcji ds. Interpolu w BMWP KGP.

(więcej)


Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze
Delegacja polskiej Policji uczestniczy w Europejskiej Konwencji Szefów Policji, która w dniach 6-7 września odbywa się w siedzibie głównej Europolu w Hadze.

Wczoraj, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wziął udział w pierwszej części Europejskiej Konwencji Szefów Policji, którą był panel poświęcony zwalczaniu terroryzmu. Delegacja polska brała również udział w kilku spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami Policji oraz innych organów ścigania z Czech, Estonii, Islandii, Litwy Włoch i Hiszpanii, jak również z Zastępcą Dyrektora ds. Operacyjnych Panem Wilem van Gemert. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak i zacieśnienie tej współpracy.

(więcej)


Porozumienie z Agencją Wywiadu

Dziś w Komendzie Głównej Policji podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Szefem Agencji Wywiadu w sprawie określenia warunków dostępu Agencji Wywiadu do danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Interpolu. Celem porozumienia jest zapewnienie udziału AW we współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Policję w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol.

(więcej)


Międzynarodowa operacja- Interpolu Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous Waste.

W dniach 1-30 czerwca 2017 roku została przeprowadzona operacja Interpolu pt. Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous wymierzona w zwalczanie przestępczości gospodarczej polegającej na przeciwdziałaniu handlowi niebezpiecznymi odpadami. Do udziału w niej zaproszono Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Straż Graniczną z którymi prowadzono bieżącą współpracę.

Cele operacji :

- zidentyfikowanie przestępców i organizacji przestępczych zaangażowanych w nielegalną utylizację i transgraniczne przesyłanie odpadów niebezpiecznych,

- wzmocnienie komunikacji i zdolności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku, a szczególności zwalczania zanieczyszczenia środowiska zarówno
na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,

- koordynacja pomiędzy agencjami i służbami w celu wykrycia i powstrzymania przestępczości zanieczyszczenia środowiska nielegalnymi odpadami, w tym zaangażowanie organów powołanych do zwalczania przestępczości w tym zakresie,

- poprawa komunikacji, współpracy i koordynacji między krajami wywozu i przeznaczenia nielegalnych odpadów,

- prowadzenie postepowań karnych zainicjowanych w wyniku podjętych kontroli
i na podstawie informacji zebranych w toku operacji.

Uzyskane wyniki:

- wszczęto: 15 postępowań przygotowawczych z art. 183 § 1,4 i 5 kk, 291 § 1kk i art.270 § 1kk  - przedstawiono zarzuty: dwóm podejrzanym z art. 183 kk i 291§ 1kk  

- zabezpieczono: 348,4 ton odpadów stałych oraz 110 011 litrów odpadów płynnych,

- zabezpieczono odpady pochodzące z terenu RP w postaci: beczek z substancjami oleistymi, szlamami i elektrolitami, pojazdów samochodowych, wraków pojazdów samochodowych, części pojazdów samochodowych, w tym akumulatorów, poduszek powietrznych, odpadów komunalnych w postaci proszku i wiórów, odpadów medycznych w postaci poszatkowanych strzykawek, igieł infekcyjnych, worków, rękawiczek

- zabezpieczono odpady pochodzące z innych państw w postaci odpadów stałych w tym: akumulatorów, poduszek powietrznych itp. części zdemontowanych pojazdów z terenu Wlk. Brytanii, Niemiec, bliżej nieokreślonych zmielonych odpadów z niemieckich firm oraz odpadów komunalnych zmieszanych, w tym worków papierowych, foliowych i przewodów elektrycznych transportowanych z Anglii.

Operacja realizowana była przez Interpol Environmental Security Programme (ENS) i Pollution Crime Working Group (PCWG). W operacji wzięło udział 37 krajów.


Zakończenie obrad 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu - Polska organizatorem 47 Konferencji w 2019 roku

Dzisiaj zakończyła swe trzydniowe obrady 45. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, odbywająca się w St Johann im Pongau w Austrii, w której uczestniczyła delegacja Polski pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka.

W trakcie spotkania omawiane były sprawy dotyczące roli Interpolu oraz narzędzi jakie oferuje swoim państwom członkowskim w zapewnianiu bezpieczeństwa europejskiego. Obrady zdominowała tematyka poświęcona działaniom podejmowanym przez organizację i organy ścigania państw członkowskich, służącym zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości, które stanowią obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego.

(więcej)


Dzień z życia policjanta Misji Policyjnej UE w Afganistanie.

Afganistan, prowincja Ghor, miejscowość Chaghcharan, FOB (Forward Operating Base) litewskiego PRT (Provincional Reconstruction Team). Jedna z mniejszych baz ISAF (International Security Assistance Force) w Afganistanie, pętla wewnątrz bazy wzdłuż ogrodzenia to tylko 1300 metrów, wliczając w to lądowisko dla helikopterów.

(więcej)


Materiały pomocne w przeszukiwaniu interpolowskiej bazy skradzionych dzieł sztuki

Po uruchomieniu przez Interpol, w sierpniu 2009 roku, aplikacji dostępu on-line do bazy (Stolen Works of Art) na temat skradzionych dzieł sztuki, w BMWP KGP opracowany został materiał informacyjny na temat działań Interpolu w zwalczania nielegalnego obrotu dobrami kultury, antykami oraz dziełami sztuki. Zawiera on również słowniki: angielsko-polski i francusko-polski, które ułatwią przeszukiwanie wspomnianej bazy, osobom nie znającym żadnego z czterech języków Interpolu. Całość opracowanego materiału dostępna jest tutaj
Dostęp do bazy Stolen Works of Art (WOA) jest możliwy z każdego komputera połączonego z Internetem, po zalogowaniu się na zastrzeżoną stronę internetową Interpolu https://www.interpol.int i wprowadzeniu hasła dostępu. Prawo jej przeszukiwania mogą uzyskać zarówno funkcjonariusze i pracownicy organów ścigania, jak również osoby pracujące w instytucjach kultury takich jak ministerstwa, muzea, galerie, a także kolekcjonerzy, antykwariusze, pracownicy domów aukcyjnych oraz innych kompetentnych instytucji.
Osoba zainteresowana otrzymaniem hasła powinna wysłać drogą elektroniczną do centrali Interpolu w Lyonie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie www.interpol.int,  w zakładce
http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Interpolu, w zakładce http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2009/PR200978.asp
Sekretariat Generalny Interpolu zarządza zarówno danymi użytkowników jak i przyznanymi im hasłami dostępu. Posiada również prawo cofnięcia uprawnień jeśli uzna to za stosowne, bez konieczności uprzedzania o tym osoby, która je uzyskała. Krajowe Biuro Interpolu każdego państwa członkowskiego będzie otrzymywać do wiadomości, podstawowe dane osób (nazwisko, imię, nazwa instytucji), którym nadano prawo dostępu do bazy.

Powrót na górę strony