Oferty pracy: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Prawo Szkolenia Oferty pracy Galeria
Aktualności Linki Nowe wyzwania związane z SIS II   
       

Oferty pracy:

Data publikacji: Data publikacji 30.03.2015

W związku z planowanym utworzeniem w 2018 r. stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji w Królestwie Hiszpanii oraz w Republice Włoskiej, Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informuje Państwa o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej, której celem jest wyłonienie kandydatów do objęcia wyżej wskazanych dwóch stanowisk.

Kryteria niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat do objęcia stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji w Hiszpanii lub we Włoszech:

 • oficer Policji;
 • co najmniej 10 letni staż służby w Policji;
 • znajomość w mowie i piśmie:
  • ​dla stanowiska oficera łącznikowego w Królestwie Hiszpanii:
   • język hiszpański poziom C1 i język angielski poziom B1;

lub

 • język angielski poziom C1 i język hiszpański poziom B1;
 • dla stanowiska oficera łącznikowego w Republice Włoskiej:
  • język włoski poziom C1 i język angielski poziom B1;

lub

 • język angielski poziom C1 i język włoski poziom B1;
 • bardzo dobry stan zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie wynikające ze służby w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji w służbie kryminalnej lub śledczej;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję;
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji;
 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać drogą służbową do dnia 10 listopada 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne, które wstępnie zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2017 r., obejmować będzie trzy etapy:

 • 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka angielskiego, a także 30 minutowe testy pisemne badające poziom znajomości odpowiednio języka hiszpańskiego lub włoskiego;
 • 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu
  o następujące kryteria:
  • poziom znajomości języka angielskiego, a także odpowiednio hiszpańskiego lub włoskiego (egzamin ustny);
  • doświadczenie służbowe oraz wiedza merytoryczna;
  • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
  • postawa, motywacja;
  • umiejętności interpersonalne i komunikacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego testu pisemnego.

Oficer łącznikowy polskiej Policji jest funkcjonariuszem oddelegowanym do pełnienia służby poza Policją tj. w resorcie spraw zagranicznych. Zawiera umowę o pracę na okres 4 lat z MSZ, wchodzi w skład korpusu dyplomatycznego. Zgodnie z przyjętą pragmatyką, oficerowie łącznikowi Policji zajmują stanowiska nie niższe niż radca ambasady. Oficerowi łącznikowemu zapewnia się m.in. nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego odpowiedniego do sytuacji rodzinnej oraz zwrot opłat za naukę dzieci w przypadku konieczności ponoszenia takich opłat.

Szczegóły dotyczące praw i obowiązków członka korpusu dyplomatycznego znajdują się
w ustawie o służbie zagranicznej oraz aktach wykonawczych.

Oficerami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: podinsp. Rafał Zamrzycki – radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, (nr tel. sł. 72 135 77) oraz podkom. Marcin Płóciennik ekspert WMZiOŁ BMWP KGP, (nr tel. sł. 72 120 74).

BMWP KGP


Informacja w sprawie doboru funkcjonariuszy organów porządku publicznego do służby w punktach kontrolnych Europolu.

Europejskie Centrum ds. Zwalczania Nielegalnej Imigracji w Europolu ogłosiło nabór do pełnienia zadań w tzw. punktach kontrolnych (HOTSPOTS) w państwach najbardziej dotkniętych nielegalną imigracją.

Przy doborze kandydatów Europol będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
- dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- min. 3 letni staż pracy w organach porządku publicznego,
- dobrą kondycję fizyczną,
- znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność obsługi SIS II,
- doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
- umiejętność myślenia analitycznego oraz zdolności organizacyjne,
- umiejętność pracy w międzynarodowym, wielokulturowym zespole,
- doświadczenie we współpracy z agencjami takimi jak Europol, Frontex stanowić będzie dodatkowy atut.
Funkcjonariusze zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej poprzez właściwe komórki w sprawach kadrowych KWP, KSP, CBŚP,WSPol, SP, CSP oraz Biur KGP. Raporty winny wpłynąć do Wydziału Koordynacji Współpracy Międzynarodowej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nie później jak do 20 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, formularz aplikacyjny oraz potwierdzenie z Krajowej Jednostki Europolu należy pobrać z niniejszej strony.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 

Powrót na górę strony