Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U. 2015. poz. 21)

Data publikacji 09.01.2015

W dniu 7 stycznia 2015 roku opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Niniejszy akt prawny jest dopełnieniem reformy systemu prawa karnego w Polsce, którego głównymi elementami są: nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wchodząca w życie w lipcu 2015 roku oraz rozpatrywana obecnie w Sejmie zmiana ogólnej części kodeksu karnego przewidująca wzmocnienie kar wolnościowych. Ustawa stanowi również realizację priorytetowych zadań Ministra Sprawiedliwości ukierunkowanych na zagwarantowanie pokrzywdzonym i świadkom większej ochrony w związku z ich udziałem w procesie karnym.

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka zgodnie z jej uzasadnieniem ma stanowić kompleksową regulację poświęconą ochronie osób pokrzywdzonych i świadków oraz osób im najbliższych, których zdrowie i życie są zagrożone, w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym.

Przepisy pierwszej i zasadniczej części ustawy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w postępowaniu karnym oraz osób im najbliższych. Normy zawarte w art. 1-19 niniejszej ustawy określają zasady, warunki i zakres zastosowania środków ochrony i pomocy, które mogą być stosowane po spełnieniu ustawowych przesłanek, należą do nich:

  • ochrona na czas czynności procesowej;
  • ochrona osobista;
  • pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz związana z nią pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Druga część ustawy zawiera przepisy zmieniające Kodeks postępowania karnego oraz ustawę nowelizującą procedurę karną z dnia 27 września 2013 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 1247, oraz z 2014 r. poz 1556) i przewiduje wprowadzenie dodatkowych środków o charakterze procesowym służących ochronie pokrzywdzonych i świadków.

Trzecia część ustawy stanowi implementację przepisów dyrektywy 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Nowelizacja polega na dodaniu do Kodeksu postępowania karnego dwóch nowych rozdziałów oznaczonych jako rozdziały 66j oraz 66k. Celem przepisów jest zapewnienie, by ochrona udzielana danej osobie na postawie orzeczenia sądu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, była wykonywania i kontynuowana we wszystkich innych państwach, w których osoba ta przebywa.

Opublikowany akt prawny wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 8 kwietnia 2015 roku z wyjątkiem przepisów implementujących dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu ochrony, które zaczną obowiązywać z dniem 11 stycznia 2015 r.

 

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz. U. 2015. poz. 21)

Powrót na górę strony
Polska Policja